0 NIEUWS 20 vangen van de vereniging bij wijze van ge schenk een zwemmerspaspoort. Het zwem merspaspoort is ingesteld door de K.N.Z.B. en dit boekje in linnen band kan worden be schouwd als een levensbeschrijving van iedere zwemmer en zwemster, waarin alles kan wor den opgetekend, wat men in die hoedanigheid bereikt. Als begin zal in het boekje het zojuist afge legde zwemdiploma worden aangetekend. De kinderen die reeds een zwemmerspaspoort be zitten, kunnen tegen betaling van 0,10 bij ons een zegeltje kopen, waarna het behalen van het door hen afgelegde diploma II even eens in het paspoort wordt bijgeschreven. De paspoorten dienen dan op het eerstvolgen de clubuur na 12 oktober tegelijk met 0,10 voor het zegeltje aan de kassa van het Sport- fondsenbad te worden ingeleverd. Gecostumeerde wedstrijd. Hieraan kunnen alle kinderen deelnemen, die de zwemkunst machtig zijn, dus ook de kinderen, die niet aan het diploma-zwemmen meedoen. Zij die aan deze wedstrijd willen deelnemen moeten dit zo spoedig mogelijk aan het be stuur of de heer Garnaat tijdens het clubuur berichten. Het slagen van dit nummer is ten zeerste af hankelijk van het aantal deelnemers. Men zal begrijpen, dat een gering aantal deelnemende kinderen, ondanks hun mooie of originele costumes, niet dat effect zal hebben, dat men ervan verwacht. Het lijkt ons derhalve ge wenst, dat wij eerst zullen beoordelen, of de deelname voldoende is. Mocht de inschrijving te gering zijn, dan zul len wij in ieder geval vóór 7 oktober a.s. hiervan in kennis stellen. Hoofdprijzen: voor de mooiste en aardigste costumes zowel voor jongens als voor meisjes elk 3 prijzen. Meest originele costumes 3 prijzen voor jon gens en meisjes elk. Verder voor alle deelnemende kinderen een troostprijs. De deelnemerskaarten zullen wij t.z.t. aan de kassa uitreiken. In verband met het beperkte aantal plaatsen zullen (slechts) 2 gratis toe gangskaarten worden verstrekt aan de ouders der kinderen, die aan het diploma-, gecostu meerd- of wedstrijdzwemmen deelnemen. Afdeling Waterpolo. De laatste 2 wedstrijden, die ons zevental in de competitie moest spelen, werden beide ver loren en wel met 4 -1 van de R.E.T. (welke kampioen in de afdeling is geworden) en met 5 -1 van V.Z.C. 3. In beide wedstijden werd met een andere opstelling gespeeld, doch geen van beide gaf een nieuw lichtpunt te zien. Tegen V.Z.G. 3 werd onze achterhoede op de proef gesteld tegen een snelle jonge voorhoede. Helaas gebruikten enige voorhoedespelers buiten hun snelheid enkele onsportieve truc jes, wat de stemming in deze wedstrijd niet ten goede kwam. Tot de rust ging het spel gelijk op, ruststand 2 -1, doch na de rust werd V.Z.C. produktiever en liep uit tot 5-1. De enige goal die wij maakten was nog van onze mid-achter; een slecht teken voor onze voor hoede. J. v. d. M. Zwemlessen. Behoudens voor kinderen van 6 t/m 14 jaar wordt er voor ouderen van 15 t/m 80 jaar ook zwemles gegeven, zowel voor dames als voor heren. Dit geschiedt zaterdagsmiddags op ons clubuur van 12 tot 1.30 uur. Geeft u op als lid van de afdeling zwemmen en wij zorgen dat u de beginselen der zwem kunst meester wordt onder deskundige lei ding van het badpersoneel. Wanneer u uw best doet en regelmatig kunt oefenen, dan bent u in staat de volgende zomer de Schie, ofwel de Maas, over te zwemmen. Wacht niet te lang met u op te geven; de winter, welke een prachtige gelegenheid biedt om te oefe nen, is zó voorbij. Helaas moeten wij nogal eens aanhoren: „Ik vind het zo gek, of het staat zo gek, om nü nog zwemmen te leren, ik ben al zo oud". Dat dit een motief is wat op losse schroeven staat, weet iedereen, toch zijn er nog die het gebruiken. Neem als devies: „Beter laat dan nooit". Het is treurig genoeg, dat 's zomers de kran tenkolommen vol staan met namen van men sen, die verdronken zijn, doordat zij niet kon den zwemmen of de zwemkunst niet voldoende machtig waren. Laat u dit niet overkomen en grijp de kans aan, die de afdeling zwemmen u biedt. U kunt u opgeven bij: Het Sportfondsenbad te Schiedam, op ons clubuur De heer A. Kraayeveld - Timmerwinkel De heer W. Kruijs - Timmerwinkel De heer K. Broeshart - Koperslager, Werf Rotterdam De heer J. v. d. Munnik - Kantoor, Teken kamer Wtb. of bij de overige bestuursleden. Hel Bestuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 22