INHOUD "N OFFICIËLE MEDEDELINGEN HUURVERHOGING EN LOONCOMPENSATIF, V. Augustusnummer 1957 Officiële Mededelingen Huurverhoging en looncompen- satieomslag pag. 2 en binnenwerk pag. 3 Evolutiepag. 1 Uitreiking diploma's omscholing pag. 2 Afscheid van de heer G. v. d. Poel pag. 4 Ideeënbus pag. 5 Dankbetuigingen pag7 In Memoriampag- 7 Personaliapag. 7 Willy Wilton-Fondspag. 7 Veiligheid Aan allx Ixzxrspag. 8 Verkeersonveiligheid Staatsvijand No. 1pag. 8 Actie knipperbollen loopt ten eindepag. 9 Vertrouwen pag- 9 Het verhaal van de tentoon stelling pag. 10 Nationale Reclasseringsdag Offer van dankbaarheid pag. 12 De kinderboot Vertelsel pag. 13. De Maneblusserspag. 14 Ansje doet een ontdekking pag. 16 Vereniging W.F. Uitslag trekking loterij pag. 17 Afd. SchakenPag- 17 Afd. TafeltennisPag- 17 Afd. VoetbalPag- 17 Afd. Zwemmenpag. 18 Vakantie gedichtomslag pag. 3 Redactie-commissie: C. Keyzer, voorzitter L. Giphart J. Koppe leden J. W. Weber Redactie-adres: Afdeling Sociale Zaken Wat is er nu eigenlijk aan de hand met de huren en de lonen? In dit artikel wordt gepoogd, enig inzicht te geven in de plaats gehad hebbende veranderingen, die aan de ene kant de huren betreffen en aan de andere kant de lonen. Waarom huurverhoging? Als we willen begrijpen, waarom de huren weer om hoog gegaan zijn, moeten we beginnen met een blik terug naar 1940, het eerste oorlogsjaar. Men zal zich herinneren, dat in dat jaar verschillende dis tributie- en prijsbeheersingsmaatregelen werden ge nomen. Verschillende goederen werden schaars of dreigden schaars te worden. Tegenwoordig wordt vrij algemeen aanvaard, dat bij zulk een tekort aan goederen de overheid maatregelen treft om te voor komen dat die schaarse goederen onrechtvaardig worden verdeeld. Een der middelen om dat te voorkomen is het ingrijpen in de vrije prijsvor ming. Zo was het onder meer met de woningen gesteld. Om te vermijden, dat door een te grote vraag tegen over een te klein aanbod de prijs - bij woningen de huurprijs - zó zou oplopen, dat er een onrecht vaardige verdeling zou ontstaan, werd bepaald, dat de huren van bestaande woningen niet zouden mogen stijgen boven de prijs van 27 december 1940. Aan het einde van de oorlog moest ook worden bekeken wat er met de huren diende te gebeuren. Men besloot toen, om voorshands de huurstop te handhaven voor de oude woningen - dat zijn die, gebouwd vóór 27 december '40 - ondanks een reeds enorme stijging van de kosten voor de verhuur ders. Het doel was de kosten van de produktie in ons verarmde land zo laag mogelijk te houden, op dat wij met het buitenland zouden kunnen concur reren. De lonen werden in 1945 namelijk gebaseerd op een schatting van de uitgaven van een gezin met twee kinderen in die groeperingen, waartoe de meeste werknemers behoren. Door de huren laag te houden konden de arbeidskosten voor de ondernemingen worden afgeremd. Deze situatie is lange tijd onveranderd gebleven. In een tijd van stijgende prijzen en lonen werden echter de fouten van het stelsel steeds duidelijker. (Vervolg op pag. 3) Foto van de maand: Haven in Zuid-Frankrijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 2