UITREIKING DIPLOMA'S OMSCHOLING 2 (S|) NIEUWS Voor de vijfde maal vond deze keer, op 25 juli 's avonds, de diploma-uitreiking plaats aan personen, die via de omscholingscursus een vakopleiding hadden ontvangen. Ditmaal werden diploma's uitgereikt aan 8 fitters en 6 reparatie-bankwerkers. De avond werd geopend door ir. Asselbergs met een hartelijk welkom tot de aanwezigen en de mededeling, dat de heer Meeuwisse, wegens verhindering van de heer Mattem, de diploma's zou uitreiken. Hierna brengt de heer Meeuwisse namens de directie in een kort woord het belang van een goede vakopleiding, die altijd een waarborg voor behoorlijk werk zal geven, naar voren. De thans ontvangen scholing is slechts een eerste stap op weg naar goed vakmanschap en de directie van Wilton-Fijenoord stelt een eer in het scheppen van een dergelijke gele genheid. Op de nu gelegde basis kan worden verder gegaan en degenen, die thans in het bedrijf zijn opgenomen, kunnen zich zeker hand haven ten opzichte van hun collega's, die reeds langer in het bedrijf werkzaam zijn. Namens de directie bedankt spreker dege nen, die tijd en moeite hebben gegeven om de scholing tot een succes te maken. Het gevaar bestaat dat de nieuwe werknemers zich wat verloren zullen gevoelen in de massa als zij in het bedrijf komen, maar toch maken zij deel uit van de WF-gemeenschap en delen lief en leed van deze gemeenschap, zodat zij na korte tijd trots zullen zijn hieraan deel te hebben. Hierna gaat spreker over tot het uitreiken der diploma's met een kort persoonlijk woord voor ieder der geslaagden. Vervolgens wordt het woord gevoerd door de heer Polet, die er eveneens op wijst, dat het uitgereikte diploma slechts een begin vormt voor een succesvolle loopbaan. Spreker zelf leert nog dagelijks na 30 jaar dienstverband. Hij raadt de mensen aan om met moeilijkheden naar oudere collega's, voorman of baas te gaan, want van vragen wordt men wijzer. Spreker bedankt ook de dames voor de medewerking, die zij geduren de drie maanden hebben verleend door hun man aan te moedigen door te zetten; spreker verwacht dat zij ook niet zullen mopperen als er eens sprake is van overwerk. Baas Eijkenbroek neemt vervolgens met ge noegen het woord om zijn bewondering uit te spreken voor de keurige en prettige wijze, waarop bij de scholing wordt gewerkt. Aan vankelijk heeft spreker - en met hem vele bazen - tegenover de scholing nogal sceptisch gestaan, maar thans is hij overtuigd van het nut en het resultaat hiervan. De heer Asselbergs bedankt allen die het woord gevoerd hebben en in het bijzonder de heer Meeuwisse, die helaas niet langer de bijeenkomst zal kunnen bijwonen. De heer v. d. Graaf richt hierna het woord tot de instructeurs, de heren Verkerk en Nieuwstraten, die namens de examencommis sie hun moeite beloond zien met een aardig blijvend aandenken. Namens de fittersopleiding bedankt de heer Viset de heer Verkerk voor alle steun, die hij gegeven heeft en biedt ter herinnering een schilderij aan; de heer de Nijs overhandigt de heer Nieuwstraten met een toepasselijk woord namens de bankwerkers een gramo- foonplaat. Onder het genot van koffie en gebak blijft men hierna nog wat bijeen, waarna tot slot een rondleiding wordt gehouden naar de nieu we dokken en de machinefabriek. Familiebelangstelling voor de geslaagden. De heer Meeuwisse reikt een der diploma's uit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 4