IDEEËNBUS De mogelijkheid is ongeveer 2 jaar geleden reeds bekeken. Hiervan wordt geen succes verwacht. 5 NIEUWS Hieronder volgt wederom een overzicht van een aantal ideeën, dat inmiddels door de Commissie is bekeken. Jammer is het te moeten constateren, dat er ditmaal slechts een enkele inzending bij is, waar werkelijk iets in zit. Wij hopen in de toe komst weer het genoegen te hebben meerdere premies te kunnen toekennen. Idee 502. I. Het plaatsen van borden met werknummers bij de af schrijf taf els. II. Buigbank voorzien van rollenlagers. Hiertoe is geen aanleiding, aangezien de bestaande rollen goed voldoen. III. Drukbalk voor kokers. Bij het in gebruik nemlen van de nieuwe persmatrijzen bleek, dat de kokers niet geheel rond gezet konden worden. De bovenmatrijs is toen dusdanig afgeschaafd, dat dit wel mo gelijk was. Dit geschiedde ongeveer augustus 1955, dus reeds voordat het idee werd inge stuurd. Geen premie. Idee 507. Het aanmaken van gereedschap voor het druk ken van stijlen. Dit gereedschap is reeds jarenlang in gebruik. Geen premie. Idee 535. Centreerpen met bussen voor het afstellen van tunnelblokken, enz. De toepassing van de voorgestelde methode komt duurder uit dan de thans gevolgde methode met draadgaten; de laatste is bo vendien minstens even goed. Geen premie. Idee 544. Wagentje, waarop gemonteerd een oliepomp met ijzeren schoor, om, bij gelaste schepen het te hechten vlak tegen de vrangen aan te druk ken. Deze methode voldoet uitstekend. Premie 75, Idee 548 Bij het schuren van kleppen de stang door middel van wartelmoeren aan de klep te be vestigen. Het plaatsen van het apparaatje geeft bezwa ren. Als voornaamste noemen wij het bescha digen van de stang ter plaatse van de pak kingafdichting. Geen premie. Idee 578. Het aanbrengen van een beschermingsbuis voor de staaldraden van dokberen. De schade aan staaldraden is zo gering, dat deze de aanschaffingskosten van bescher mingsbuizen niet wettigt. De buizen hebben bovendien het nadeel, dat zij gaan roesten en verstopt raken. Geen premie. Idee 579. Luchtinjector voor het wegzuigen van vuil water. Het idee is niet nieuw. In het magazijn zijn pompjes voor dit doel aanwezig. Geen premie. Idee 581 Meerdere bekendheid geven aan de kleuraan duidingen voor diverse staalsoorten. De kleurenlijsten zijn op de afdelingen aan wezig. Het valt te betreuren, dat zij zo slecht worden toegepast. Geen premie. Idee 582. Het aanbrengen van een telefoon bij de villa en op een der palen van dok 7 voor hier ge meerd liggende schepen. De bedoelde ligplaatsen worden slechts tijde lijk in noodgevallen gebruikt en zijn geen offi ciële ligplaatsen voor schepen. Zodra er meer kaderuimte is komt het gebruik van deze plaatsen geheel te vervallen en het aanbren gen van een telefoon heeft dus geen zin. Geen premie. Idee 583. Verstelbare booglamp op kraan teneinde ver blinding van de kraandrijver te voorkomen. Er zijn nog nooit klachten over verblinding binnen gekomen; bovendien zal in de prak tijk van het verstellen van de door inzender ontworpen lamp weinig terecht komen. Geen premie. Idee 584. Inzender veronderstelt, dat een zuurstof slang gesprongen is, omdat gasresten in de slang aanwezig waren en hij stelt voor de zuurstofslang vóór het gebruik schoon te blazen. Deze veronderstelling is niet juist. De fout moet gezocht worden in het apparaat of in de bediening. Geen premie. Idee 585. Transport van kielplaten in dokken 6 en 7. Inzender stelt voor gebruik te maken van transportwagens. Dit punt heeft al geruime tijd de aandacht,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 7