<B) NIEUWS t doch er is nog geen beslissing genomen wat betreft de juiste oplossing. Het idee is niet nieuw. Bij grote bodemscliade vond reeds meerdere malen toepassing plaats, o.a. met smalspoor. Aanmoedigingspremie 10, Idee 586. Voorstel om een trekbel met leren riem op opstapauto's aan te brengen. Aangezien het grondprincipe is, dat - buiten gewone omstandigheden voorbehouden - de opstapauto's bij bet op- en afstappen langzaam blijven rijden, kan het nut van een trekbel niet worden ingezien. Geen premie. Idee 587. Voorstellen voor doelmatige werkvoorberei ding, meer overleg met tekenkamer en pro- duktieverhoging. Enkele van de gemaakte opmerkingen zijn principieel juist. Zij zijn echter bij de be drijfsleiding bekend en hebben steeds de aan dacht. Inzender heeft blijk gegeven een juiste opmerkingsgave te bezitten. Geen premie. Idee 588. Support met tol voor het vlakslijpen van fun daties. Dit is geen nieuw principe; deze werkwijze vindt reeds toepassing. Geen premie. Idee 589. Voor het aanbrengen van berghout eerst moe ren op de huid lassen en daarna de draad einden aanbrengen. Deze methode geeft geen aanwijsbare bespa ring of verbetering. Geen premie. Idee 590. Bij halfportaalkranen aan de Scheepsbouw- kade de beschermrand voor stroomdraden te vervangen door rollen, teneinde een betere bescherming voor de hijskabels te krijgen. De door inzender geopperde inzending is niet afdoende. Het is de taak van de kraan machinist ervoor te waken, dat de hijskabels niet beschadigd worden. Geen premie. Idee 592. Het verstrekken van asbest schoenen. Er is al veel beproefd op het gebied van as best kleding, enz. maar tot nu toe zonder aanvaardbare resultaten. Ook z.g. brandvrije kleding, d.w.z. geïmpregneerd goed, is alles behalve brandvrij gebleken. Van asbest schoe nen is nog in het geheel geen sprake. Geen premie. Idee 593. Gaspotten te voorzien van een mantel met lampen om bevriezen tegen te gaan. Verwarmen op een manier, welke zeer primi tief is, valt sterk af te raden met het oog op de veiligheid. Er wordt door diverse instan ties naar een goede oplossing gezocht; in af wachting hiervan is het het beste om enkele flessen parallel te koppelen. Koppelstukken hiervoor zijn in het Centraal Gereedschap magazijn verkrijgbaar. Geen premie. Idee 594. Heetstookapparaten bij het stroken te voor zien van twee pitten. Volgens de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stroken is het idee niet juist meer. Het werd reeds toegepast, echter niet met een handbrandapparaat, maar met een machine. Het stroken sorteert echter meer effect wan neer dit niet naast elkaar, maar verspringend ten opzichte van elkaar gebeurt. Hiervoor is reeds geruime tijd een handbrandapparaat met dubbele kop op de werf aanwezig. Het door inzender geopperde idee zou dus een stap terug betekenen. Geen premie. Idee 595. Het puntlassen van clips op dek. De voorgestelde methode wordt duurder en zal bovendien niet sneller gaan dan de thans gevolgde methode. Geen premie. Idee 597. 1. Inplaats van de perslucht door slangen aan te voeren vanaf de wal, luchtflessen aan boord te plaatsen. Dit idee is niet uitvoerbaar. De benodigde hoeveelheid lucht is te groot en het trans port van flessen zou enorme afmetingen aannemen. 2. Luidsprekers in schaftlokalen voor waar schuwen in verband met ziekte e.d. Een meer juiste oplossing, welke dan ook wordt toegepast, is het rechtstreeks opzoe ken van de persoon, die gewaarschuwd moet worden. Geen premie. Idee 604. Het verwijderen van water uit de luchtleiding. Dit is niet zo eenvoudig als inzender voor stelt. Bovendien zijn waterafscheiders op de werf aanwezig en ons advies is derhalve om deze te gebruiken. Geen premie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 8