IN MENORIAM DANKBETUIGINGEN WILLY* WILTON-FONDS (waj) NIEUWS Hiermede worden directie, chefs, bazen, colle ga's en sociale werksters, bedankt voor het medeleven en de steun die wij ondervonden hebben tijdens de ziekte en het overlijden van onze man en vader. Wed. v. d. HOEK en kinderen. Bij het afsluiten van mijn 54-jarige loopbaan als Scheepsbouwer en mijn 30-jarig dienst verband bij Wilton-Fijenoord op 31 juli 1957, ben ik getroffen door de grote belangstelling, de waarderende en hartelijke woorden mij toegesproken, het prachtige aandenken, als mede de overige cadeaus, waardoor deze dag voor mij onvergetelijk is geworden. Hiervoor betuig ik mede namens mijn echt genote de directie, hoofdambtenaren, chefs, ambtenaren, bazen en verder allen die hieraan hebben medegewerkt mijn hartelijke dank. G. VAN DER POEL. Ook namens mijn vrouw en kinderen betuig ik langs deze weg mijn oprechte dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor het geschenk onder couvert en de mooie bloe men ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienst verband. A. ANKER. Hiermede betuig ik, ook namens mijn echt genote, mijn dank voor de getoonde belang stelling en geschenken, welke ik mocht ont vangen van directie, chefs, collega's en per soneel van de Uitslagzolder, ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. J. v. d. POEL. Ondergetekende betuigt hiermede, ook namens zijn echtgenote, zijn hartelijke dank aan ba zen, voorlieden en collega's van het jubileum fonds Boorders, voor de belangstelling en cadeaus, die hij mocht ontvangen bij zijn af scheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. E. BROERE. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw en kinderen mijn hartelijke dank aan bazen, voorlieden en collega's, voor de ca deaus, die ik mocht ontvangen bij het verla ten van de fabriek in verband met het berei ken van de pensioengerechtigde leeftiid. A. GERRETS. Mede namens mijn vrouw wil ik langs deze weg alle bazen en collega's hartelijk bedan ken voor de fraaie cadeaus, welke ik mocht ontvangen bij het verlaten van de fabriek 22-7-1957 C. DOORN - 37-jarig dienst verband als verzinker. 22-7-1957 H. L. KERKHOF - 6-jarig dienstverband als ijzerwer ker. 3-8-1957 J. J. VAN GINKEL - 32-jarig dienstverband als vlakwalser (oud-werknemer) 4-8-1957 J. M. W. VAN BUYTENEN - 34-jarig dienstverband als brander. Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere worden gehouden. i.v.m. het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. L. P. VAN LEEUWEN. Ondergetekende betuigt zijn hartelijke dank aan chefs, bazen en collega's voor de mooie cadeaus, die hij mocht ontvangen bij het ver laten van de fabriek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. L. P. v. d. SCHALK. PERSONALIA In verband met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd is per onderstaande data eervol ontslag verleend aan: 3-8-1957 H. P. Bosman scheepmaker L. P. v. d. Schalk bankwerker 10-8-1957 J. Derendorp kopers!, fitter 24-8-1957 G. van Alphen scheepsbesch. Ontvangsten: 721,50 Schiedam. 8,80 Fijenoord. 2,50 N.N. Uitgaven: In de maand juli werd aan 130 leden van ons personeel in totaal 3175,79 uitgekeerd. De kopie voor het septembernummer dient vóór 10 september in het bezit van de Redactiecommissie te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 9