IN MEMORIAM Personalia Willy Wilton-Fonds Dankbetuigingen 9 NIEUWS In verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd is per onderstaande data eervol ontslag verleend aan: 17-8-1957 B. Verhagen Gereedschapmaker 24-8-1957 G. van Alphen Scheepsbeschieter A. .v d. Borg Ketelmaker/plaatwerker 31-8-1957 L. P. van Leeuwen IJzerwerker 1-9-1957 A. B. Troeleman Bs. Scheepsbouw Rep. 7-9-1957 W. Schouten Mach. steker 14-9-1957 J. A. Futselaar Ketelmaker/sjouwer B. Dane Sjouwer/bankwerker D. Verheij Koker/verpakker 23-9-1957 A. van Meeuwen Machinist 28-9-1957 G. Prins IJzerwerker M. M. Kuipers Brander W. Koning Brander ontvangsten 42,50 Gieterij Fijenoord 718,70 Magazijn Schiedam opbrengst verkoop klein materiaal uitgaven: In de maand augustus werd aan 127 leden van ons personeel in totaal ƒ2411,49 uitge keerd. Mede namens mijn vrouw en kinderen be tuig ik directie, chef, bazen en collega's mijn hartelijke dank voor de geschenken onder couvert en de mooie bloemen, welke ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. C. D. Bourguignon Hiermede betuig ik, ook namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor de geschenken onder couvert, de bloemstukken en de fraaie fruitmand, welke ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. J. A. Kemming Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik aan directie, chef en bazen mijn har telijke dank voor het geschenk onder couvert, het cadeau en de bloemen, ontvangen ter ge legenheid van mijn 25-jarig jubileum. B. de Beer Ondergetekende betuigt hiermede, ook na mens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan di rectie, bazen, voorlieden en collega's voor de cadeaus en bloemen, welke hij mocht ontvan gen bij zijn 25-jarig jubileum. H. de Haan Ondergetekende betuigt, mede namens zijn 10-7-1957 A. J. VERHAGEN - 38- jarig dienstverband als vor mer (oud-werknemer). 1-8-1957 G. v. d. GIESSEN 53-jarig dienstverband als draaier oud-werknemer 16-8-1957 A. v. d. GIESSEN - 47-ja- rig dienstverband als draaier en gereedschapuitgever (oud werknemer). 22-8-1957 T. P. LEENTFAAR - 43- jarig dienstverband als hak ker (oud-werknemer). 29-8-1957 M. J. SAUER - 12% - jarig dienstverband als scheepsbe- srhiptpr 5-9-1957 J. DE VRIJER - 42-jarig dienstverband als ijzerwerker oud-werknemer) Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere worden gehouden. echtgenote, zijn hartelijke dank aan collega's van het Jubileumfonds afd. Timmerlieden en aan de afd. Revalidatie voor de cadeaus, ont vangen bij zijn afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. G. van Alphen Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bedrijfsleiders, bazen en voorlieden voor de blijken van belangstelling bij zijn af scheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De 30e augustus zal voor hem een onvergetelijke dag blijven. J. Sierat Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg directie, chefs, bazen en voor lieden hartelijk bedanken voor de waarderen de woorden en de cadeaus, welke ik mocht ont vangen bij het verlaten van de fabriek in ver band met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. A. B. Troeleman T ariefcom missie Voor afd. Kokers N.B. is als lid aangewezen: H. A. V. Guldemond (07-346) Idem voor afd. Electr. Lassers Schiedam: H. Klöne (05 - 006) In de Ondernemingsraad zijn gekozen: voor de groep N Werf Rotterdam vacature T. v. d. Have: A. J. KIEVIT, No. 41-459. voor de groep D El. en Aut. Lassers vacature F. P. Koppenhagen: J. EIJKENBOOM, No. 05 - 948.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 11