WELVAART, VERANTWOORDELIJKHEID EN VEILIGHEID 11 NIEUWS wijze. Het ene kind wordt bijzonder aanhan kelijk en vereert de leerkracht; een ander komt in opstand en wordt op school onhan delbaar; een derde compenseert die tucht door buiten school zo tuchteloos mogelijk te zijn. Er komt nog bij, dat deze totale ope ratie zich afspeelt in een voor het kind on natuurlijke levenshouding; het moet stilzit ten in een bank, terwijl het niets liever zou doen dan hollen en in beweging zijn. Verleden week ben ik, „Victor", eens op het voetbalveld geweest. Sjonge, sjonge wat heb ik daar genoten van dat schitterende samenspel, de manier waarop de spelers elkaar de bal toespeelden en gezamenlijk hun aanvalsoffen- sief opbouwden, terwijl ook de achterspelers elkaar goed begrepen en door hun sublieme samenspel een hechte verdediging vormde. Heeft u ook wel eens een voetbalwedstrijd of wielerwedstrijd bijgewoond? Zijn er daarbij niet twee dingen die opvallen? Ten eerste dat de voetballer met beenbescher- Met alle bezwaren, die aan de hedendaagse schoolopvoeding kleven, heeft deze dit tast bare voordeel, dat het kind zonder al te veel schade leert zich te onderwerpen aan de wil van anderen wanneer de omstandig heden dit noodzakelijk maken. Met andere woorden: het leert tucht en een vorm van zelfbeheersing. En men behoeft ouders niet duidelijk te maken hoe goed en nuttig zelfbe heersing is in het latere, volwassen leven. mers is uitgerust, de wielrenner een valhelm draagt, een motorrenner een stofbril, valhelm, enz. Zo zouden we nog wel even kunnen door gaan, waarbij we tot de conclusie komen, dat iedere sport zijn eigen bescherming nodig heeft. Over de noodzaak van deze bescher mingsmiddelen behoeven wij niet lang te praten. Zorg, dat u bij uw werkzaamheden in het be drijf ook de juiste beschuttingsmiddelen ge bruikt. Het tweede punt dat opvalt, is de samen werking, die bij de meeste takken van sport nodig is om een gunstig resultaat te behalen. Bij ons werk is die samenwerking ook een eerste vereiste om de hoogste resultaten te bereiken voor de veiligheid van uzelf en an deren en voor een goede productie, dacht uw Victor. De bedoeling van dit artikel is niet in de eersteplaats 0111 vast te stellen hoe anderen zouden moeten handelen - al mag men daarover wel een opinie hebben en ter zake, waar gewenst en nodig, raad geven - maar vóór alles om het eigen handelen aan gepaste zelfcritiek te onder werpen en te trachten het telkens beter te doen dan voorheen. Mensen zijn geen engelen, maar kunnen wel met begrip samenwerken in een bedrijf en een juiste waardering voor elkanders persoonlijkheid opbrengen, zonder daarbij tot vertroebeling te geraken van verantwoordelijkheid, welke ieder in verhouding tot zijn plaats in het bedrijf heeft te dragen. oor velen zou het voor de goede gang van zaken in een bedrijf en voor veilig werken nodig zijn meer kennis te nemen van de sociale moraal. Voor een ieder zou het goed zijn de „ik"-houding te laten varen en daarvoor de „wij"-houding in de plaats te stellen. Die „ik '-houding wijst alleen maar op zelfhandhaving enz., terwijl de „wij"-houding zich richt op de gemeenschap, het samen „doen" dus. Wij allen moeten trachten te voorkomen ons kleinerend over anderen uit te laten. Dit laat ste bevordert de samenwerking niet en wijst zeker niet op waardering voor een anders per soonlijkheid. Zoals wij heel goed weten, moeten orde en discipline worden gehandhaafd; dit is een eerste vereiste voor veilig werken en dus van belang voor het bedrijf. Zoals wij hiervoor reeds opmerkten zijn mensen geen engelen. Bij een globale indeling zouden wij de mensen als volgt kunnen onderbrengen: een derde is boven de gestelde norm, een derde is aan de norm en een derde is onder de norm. Maar ook deze laatste groep heeft recht op haar plaats in de maatschappij en het vereist een goed begrip om ook deze mensen toch tot hun recht te laten komen. Met andere woorden, zoals onlangs een chef tot zijn ondergeschikte leidinggevende zei: „l bent pas dan een goed leider wanneer u van een tegenwerker een medewerker kunt maken". In deze uitspraak zit heel veel ter overdenking. Bedenk wel, dat ons bedrijf ook door buitenstaanders wordt bekeken en wie aan de weg timmert, heeft veel bekijks. A an dat bekijken kan wel eens kritiek komen, welke gemakkelijk ongunstig kan uitvallen. Een bedrijf wordt bekeken door de werknemers en hun families, door opdracht-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 13