AFDELING SCHAKEN NIEUWS 18 AFD. HARMONIE DRUMBAND Gemakshalve noemen wij het „drumband", maar in goed Nederlands zou het moeten zijn „tamboers- en hoorn blazerskorps", hetgeen ook weer niet geheel juist is om dat er tevens dames - leden zijn. Laten wij het dus op „drumband" houden. Nu dan, een dergelijke band laat zich - evenals dit met een muziekkorps het geval is - van tijd tot tijd eens be oordelen op een concours. De tot de Harmonie Wilton- Fijenoord behorende band, als zodanig nog erg jong van jaren, deed dit voor de eerste maal in 1956 en behaalde toen een 2e prijs. Deze maand werd opnieuw ge start en wel op het concours dat ter gelegenheid van het z.g. Druivenfeest te Naald wijk was georganiseerd. Door omstandigheden was de band, die slechts 24 leden telt, niet voltallig en dat is inderdaad een handicap bij een dergelijke gelegenheid. Niettemin werd het resultaat een le prijs met 84'/2 van de maximum te behalen 90 pun ten en de volgende waar dering: 1. Muzikale uitvoering 9 2. Klankgehalte 8l/2 3. Tempo 8% 4. Zuiver marcheren ll/2 5. Kleding 9 Het resultaat van de beoor deling van de tamboer-mai- tre, die 17 van de 20 pun ten behaalde, werd een twee de prijs. Enkele punten uit het cri- tisch verslag van de jury: „Het geheel maakt een goed verzorgde indruk. Weinig trompetters, maar van een goed gehalte. Ook de tam boers heel goed. Het geheel maakt een uitstekende in druk. Aan het marcheren mankeert nog wel iets". Privé-opmerking van een ju rylid „Die donkere uniformen doen het toch maar steeds goed". Dames en heren van de band: gelukgewenst met dit mooie resultaat van Uw Woensdagavond-repetities Wanneer u dit leest is het schaakleven weer op volle toeren gekomen. De start werd gegeven op onze ledenvergadering van 9 september j.l. waar het werkprogramma in grote lijnen werd vastgesteld. Ons aller voornemen is om de tot op heden be reikte plaatsen te handhaven en indien mogelijk nog te ver beteren. We begonnen met een vriendschappelijke kamp tussen Rotterdam en Schiedam op 18 september. Over de verder te houden wedstrijden en de resultaten daarvan, hopen wij u via dit blad op de hoogte te houden. Maar als u het W.F.-Nieuws niet kunt afwachten, wat verhindert u om op maandagavond te Schiedam of op woensdagavond te Rotterdam in ons Club lokaal persoonlijk te komen kijken? Onze samenkomsten zijn niet geheim, doch kunnen onder de „publieke vermakelijk heden" worden gerekend, welke u als bezoeker niets kosten. Trouwens, de contributie kan ook voor niemand een bezwaar zijn om als lid toe te treden. Nou, waarom komt u dan nog niet? J. v. M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 20