Vervolg pagina 2 omslag NIEUWS 6 of en wanneer dat stuk land wordt verkocht, bpaart de man, na eerlijk zijn aandeel in de gemeenschappelijke huishouding bijgedragen te hebben, van zijn verdiensten een autootje, dan mag hij en niet zijn vrouw die auto weer verkopen. U voelt wel, dat in de prak- tijl wel eens niet uit te maken zal zijn, aan wie het bestuur van een bepaald goed toekomt, om dat men bijv. samen voor iets gespaard heeft. Daarover kan men dan eventueel binnenska mers ruzie maken. Uit die gemeenschappelijke pot moeten betaald worden alle schulden, die beide echtgenoten maken, met een dikke streep onder alle en beide. ant vanaf 1 januari komen ook alle schulden van de vrouw ten laste van die gemeenschappelijke pot. Ze is nu handelingsbekwaam en kan zelf handelen zonder toestemming van de echtgenoot. Als één van de twee deze gemeenschappelijke pot teveel met schulden belast, dan kan de ander de rechter vragen de gemeenschap van goederen te ontbinden. Na ontbinding krijgt ieder de helft van de baten en moet ieder uiteindelijk de helft van de schulden betalen. Men leeft dan in de toekomst gescheiden van goederen. Gescheiden van goederen kan men ook leven, als men trouwt op zgn. huwelijkse voorwaarden. In dat geval houdt men goederen en inkomsten van de beide echtgenoten gescheiden. Men be paalt het bedrag dat ieder, als men beide inkomsten heeft, bijdraagt voor de gemeenschap pelijke huishouding. Voor de huishoudelijke uitgaven, die men beide doet is ieder aansprakelijk. We zagen hiervoor dat tot nu toe de man aansprakelijk was voor de huis houdelijke schulden, die de vrouw maakte, tot hij een advertentie zette. In het vervolg kan men van de aansprakelijkheid voor de huishoudelijke schulden, die de andere echtgenoot maakt, pas afkomen, als de rechter dat goedvindt. Verder financiert bij een systeem van huwelijkse voor waarden ieder zijn eigen uitgaven met zijn eigen inkomsten en bestuurt ieder zijn eigen goede ren. Vóór 1 januari kon de vrouw, ook al was zij op huwelijkse voorwaarden getrouwd, haar eigen boedel niet besturen zonder machtiging van de man, omdat ze handelingsonbekwaam was. In huwelijken, waar hetzij de man, hetzij de vrouw een zaak drijft, is het getrouwd-zijn op huwelijkse voorwaarden wel aan te bevelen. Vroeger kon men alleen vóór het huwelijk huwelijkse voorwaarden stellen. In het vervolg kan dit ook, onder bepaalde condities, tijdens het huwelijk. Dit zijn zeer in het kort de belangrijkste punten van de wet. Nu hoop ik dat er vele lezer(s) (essen) zullen zeggen: deze wet vind ik prachtig, het is niet meer dan rechtvaardig dat de gehuwde vrouw haar gelijkwaardigheid krijgt; de wet was honderd jaar ten achter, maar in ons huwelijk is niets veranderd. Dit is dan het beste bewijs dat de grondslag van deze huwelijken goed is, dat alle beslissingen genomen worden in onderling overleg, dat er een geest is van wederzijds vertrouwen en waarderen. De praktijk heeft echter bewezen dat in huwelijken, waar de verhoudingen niet zo ideaal waren, de positie van de vrouw door haar afhankelijkheid bijzonder benard kon worden. Dit alles is nu verleden tijd. Maar de vrouw moet goed beseffen: naast rechten geeft de vol komen gelijkwaardigheid haar ook nieuwe plichten. De plicht om bij iedere rechtshandeling, die zij verricht, zich te realiseren, dat deze hande ling altijd directe gevolgen heeft, ook voor het financiële wel en wee van het gezin. Zij draagt nu een volledige verantwoordelijkheid, ook volgens de wet. Mutaties bedrijfsleiding afd. Reparatie (werf Rotterdam). De volgende mutaties in de bedrijfsleiding zijn met ingang van 12 augustus 1957 van kracht geworden. De heer J. C. Groen (voorheen bedrijfsleider afdeling Werktuigbouw Reparatie, Schiedam-O.) treedt op als be drijfsleider afdeling Werktuigbouw Reparatie, werf Rot terdam. De heer W. v. d. Ende blijft belast met de functie van be drijfsleider afdeling Scheepsbouw, Reparatie, werf Rot terdam en zal in die gevallen, waar coördinatie nodig is, als centrale figuur voor de afdeling Reparatie werf Rot terdam blijven optreden. De beer J. Tunderman die op 31 augustus j.l. onze dienst heeft verlaten, is vervangen door de heer T. Mulder (as sistent bedrijfsleider Werktuigbouw Reparatie, Schiedam; deze was reeds tijdelijk werkzaam op de werf Rotterdam). Op 5 september 1957 werd ingesteld het bureau werkvoor bereiding timmerwinkel. Dit bureau maakt organisatorisch deel uit van het Scheeps bouw Bedrijfsbureau (S.B.B.) en is gevestigd in de timmer winkel. De leiding hiervan berust bij de heer J. Boot. Deze staat bij de uitvoering van de werkzaamheden n.l. de planning, de werkvoorbereiding, de tariefcalculatie, de fabrikageontwikkeling, in nauw contact met de chef van de produktie afdeling timmerwinkel (w.o. de afdeling scheepmakers), de heer W. Kruys. Het toezicht op het naleven en het ontwikkelen van de tarieven blijft berusten bij de heer Roskam. Werknemers kunnen zich betreffende vragen over tarieven en andere kwesties, die op het bureau thuisbehoren, dage lijks aan het kantoorloket vervoegen van 12.00 - 12.30 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 8