werkvoorbereiding en calculatie in de afdeling 7 1 NIEUWS In een „levend" bedrijf is evolutie aan de orde van de dag en niet alleen op het terrein van verbetering der machines worden nieuwe en betere mogelijkheden overwogen en na rijp beraad in praktijk gebracht, ook andere vormen van de vooruitgang vallen constant waar te nemen. Dat alle veranderingen en uitbreidingen slechts één doel hebben is duidelijk: „Beter en goedkoper werken" Deze laatste woorden gebruikte de heer J. P. Akkerman, toen hij op 5 september 1957 met een kort huiselijk praatje de nieuwe af deling „te water liet". „Vooral in het begin zult u het niet zo ge- „makkelijk hebben, want met een nieuwe „afdeling is het soms als met nieuwe schoe- „nen: er knelt hier en daar iets. Alles past „nog niet nauwkeurig. „Met elkaar echter komen wij wel tot het „gestelde doel en worden de onvermijdelijke „moeilijkheden wel opgelost. „Werkvoorbereiding is geen direct uitvoe rende taak. Ze bestaat uitsluitend uit bu reauwerk. Wat straks in de praktijk moet „worden uitgevoerd, wordt hier op papier „planklaar gemaakt tot in de kleinste bij- „zonderheden. „De uitvoerende taak voor de werkopdrach ten blijft dus in handen van de betrokken „chef, i.e. de heer W. Kruijs. De nieuwe „vorm, waarbij werkvoorbereiding en cal- „culatie in hetzelfde kantoor zijn onderge bracht en dus in direct contact met el- baar hun taak gaan verrichten, is gekozen „omdat in feite een goede calculatie ook „een stuk werkvoorbereiding is. „Met de leiding van de groep Werkvoor- „bereiding is de heer J. Boot belast. „Ik hoop, dat u allen op de juiste manier „uw taak hier zult gaan verrichten en in „prettige onderlinge verhoudingen het ge stelde doel zult kunnen verwezenlijken." Over de werkruimte zelf kunnen wij kort zijn het ziet er daar keurig uit. De prettige kleu rencombinatie is opvallend van eenvoud en smaakvol gekozen en het geheel maakt een rustige, moderne en zakelijke indruk. Van Ir. L. Wind vernamen wij nog, dat o.l.v. de heer Boot, de groep een cursus gaat volgen om de algehele omschakeling en nieu we instelling t.a.v. de taak te vergemakkelij ken en de nodige technische en administra tieve kennis aan te vullen. (Zie publicatie op pagina 6.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 9