1 achter 1 vóór en 9 (S|) NIEUWS de gebrachte offers waren. Spreker is trots op het grote aantal Marine mannen uit zijn provincie. Als geschenk bood hij een scheepsbel aan en eindigde met een uitnodiging, gericht tot de gehele equipage, om na de garantievaart de provincie Overijssel te komen zien 0111 zich te overtuigen, dat het de mooiste provincie in Nederland is. Ten tweede male het woord voerende, bood Ir. J. E. Woltjer een complete drumband aan met de overhandiging van het kleinste instru ment, de maraca of rumbabal, welk instru ment de heer Woltjer als „rammelaar" be titelde. In zijn dankwoord deed de commandant uit komen, dat hij de geschenken gaarne aan vaardde, maar dat de uitnodiging tot een be zoek aan Overijssel even goed vóór de garan tievaart welkom zou zijn. Op de „Erasmus" werden alle gasten ontvan gen en ook hier werden nog enkele cadeaus aangeboden, o.m. een schilderij van het hier boven reeds genoemde fregat „Overijssel". Wij hadden het genoegen om, alvorens de boven beschreven gebeurtenissen bij te wo nen, even een kijkje te nemen in het kan toortje van de Beveiligingsdienst, waar het laatste gesprek werd gevoerd over de te ne men maatregelen t.a.v. parkeermoeilijkheden, enz. Rustig werden daar de posten aangewezen en uitgezet, zó, dat geen enkele opstopping plaats vond en het „afvoeren" op gemakke lijke wijze geregeld kon worden. Ook aan boord van de jager was men reeds ver van te voren aan de voorbereiding bezig. Wij verrasten de valreepsgasten de ontvangst aan de valreep repeterende, wij zagen de dienstdoende officieren op hun laatste in spectietocht; alles moest in de puntjes zijn en wij zagen tenslotte de matrozen - valreeps gasten en gewapende macht - elkaar bewer ken met de kleerborstel. Want.... onze marine heeft tradities op te houden Nevenstaand transport was één dezer dagen op de werf te zien. Het buiten de werf gebouwde bo venstuk van een nieuwe toren kraan wordt naar helling 6 ge bracht. Er waren verschillende maatregelen nodig om een en an der te klaren. Zo ook met het transporteren van dit 30-ton we gende gevaarte. Achteraan hangt een auto, die - zo nodig - kan af remmen. Zonder brokken is het „klusje" uitgevoerd. Deze nieuwe torenkraan - de zwaarste op de werf - heeft een maximum hefvermogen van 50 ton bij een vlucht van 26 meter. De maximum vlucht is 40 meter, waarbij het hefvermogen nog 30- ton bedraagt. Met deze kraan is het nu mogelijk om een 50-tons vracht op het hart van de helling te hijsen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 11