Willy Wiltonfonds Dankbetuigingen Ook namens mijn vrouw betuig ik langs deze weg mijn oprechte dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor het geschenk onder couvert en de mooie bloemen ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstverband. 15 NIEUWS Idee 605. Support met tol te gebruiken voor het vlak- slijpen van fundaties. Dit idee is niet nieuw en werd reeds toege past. Zie idee No. 588. Geen premie. Idee 606. Bij het stroken van de huid moet men wel eens een stuik openbranden, omdat men te korte hoekijzers gebruikt in plaats van lange stukken van spant tot spant. Het geconstateerde feit komt helaas nog al eens voor, doch het is grotendeels aan de mensen te wijten, dat het lange hoekstaal niet toegepast wordt. Steeds moet er de na druk op gelegd worden lange hoekstalen te gebruiken bij het stuiken spannen. Wij be schouwen dit niet als een nieuw idee. Geen premie. Idee 608. Platen te lassen aan verstijving dokvloer om het verwijderen van kielblokken te vergemak kelijken. Deze platen zijn voor de verschillende afde lingen, die daar werkzaamheden verrichten, minder geschikt. Ook voor het schoonhouden onder deze platen is het bezwaarlijk. Geen premie. Idee 610. Voorstel tot liet maken van hijsklemmen 1. voor profielen met T-vorm en 2. voor profielen met vorm. Klem 1 geeft geen besparing in tijd, doch ver hoogt de veiligheid. Klem 2 geeft een tijdbesparing. Beide klemmen worden indien nodig ge bruikt. Premie 50, Idee 611. De groeven in remcilinders niet meer steken op de draaibank, doch frezen. Dit gaat snel ler en de kwaliteit wordt verhoogd. Met de voorgestelde bewerkingsmetliode is geen enkel voordeel te behalen. Geen premie. Ontvangen: f 945,95 Centraal Magazijn, Schiedam. 30,95 Magazijn Fijenoord (opbrengst verkoop klein materiaal). Uitgaven: In de maand september werd aan 116 leden van ons personeel in totaal 3034,65 uitge keerd. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum mocht ondergetekende - naast zeer waarde rende woorden - diverse geschenken in ont vangst nemen en in verband hiermede ver zoekt hij, ook namens zijn echtgenote en kinderen, aan directie, chefs, collega's, ba- zenvereniging en jubileumfonds „De Vuur steen" zijn welgemeende dank te aanvaar den. P. VAN GEI.DEREN. Ondergetekende betuigt hiermede, ook na mens zijn vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, personeel afd. Garage en vrijwillige brandweer voor de belangstelling en cadeaus, welke hij bij zijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. J. W. KLEINHERENBRINK. Hiermede betuig ik, ook namens mijn vrouw, mijn dank voor de betoonde belangstelling en voor de geschenken, welke ik mocht ont vangen van directie, chefs, bazen en collega's ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. J. I'. SNIJDERS. A. KLOOTS. Mede namens mijn vrouw wil ik langs deze weg alle bazen en collega's hartelijk bedan ken voor het cadeau, hetwelk ik mocht ont vangen bij het verlaten van de fabriek in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. D. VERHEIJ. Ondergetekende betuigt zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor de geschenken en de belangstelling ontvangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstver band. M. NOORDZIJ. Mede namens mijn vrouw en kinderen, betuig ik langs deze weg mijn hartelijke dank aan chefs, bazen, kantoorpersoneel en collega's van de afdeling Gieterij voor liet mooie cadeau, dat ik mocht ontvangen bij het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd. C. VAN DAM. Mede namens zijn echtgenote en kind betuigt ondergetekende zijn hartelijke dank aan di rectie, chefs, bazen en collega's voor de zeer vele blijken van belangstelling, welke hij mocht ontvangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. W. VAN NIEUWKERK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 17