vJ INHOUD OFFICIËLE MEDEDELINGEN Oktobernummer 1957 Officiële mededelingen Uit de Ondernemingsraad, omslag pag. 2 M.S. „Mississippi Lloydvlot gedoopt en te water pag. 1 Onderzeeboot jager „OverijsseV in dienst gesteldpag. 6 1 vóór enI achter pag. 9 Motorboot „Edith IIIoverge dragen aan The Missions to seamen pag- 10 Prijsvraag wegen-en straatnamen pag. 11 De Spiegel (foto)pag- 12 Schoolgaande kinderen (2) pag. 13 IdeeënbusP°g- 14 Willy Wiltonfondspag. 15 Dankbetuigingenpag. 15 Contactmiddagen oud-werkne mers pag. 16 De bovenstaandefoto pag. 16 V eiligheid *n Blaadje uit ons dagboek pag. 17 In Memoriampag. 17 PersonaliaPag- 17 Victor Veiligheid Pag. 18 Uitreiking diploma's omscholing draaierspag. 18 A. P. H. Bosdijk fPa820 Wie verre reizen doet kan veelfotograferen pag. 20 De Kinderboot Thoraldo verklapt goochel- geheimpjes!P°g- 22 Tse-Li en de waterval pag. 23 Herfstpag- 25 Vereniging W.F. Afdeling Biljart pag. 26 Afdeling Schakenpag. 26 Afdeling Zwemmenpag. 26 Jubilarissen van de maand, omslag pag. 3 Redactie-commissie: C. Keyzer, voorzitter L. Giphart J. Koppe leden J. W. Weber Redactie-adres: Afdeling Sociale Zaken UIT DE ONDERNEMINGSRAAD In de vergadering, welke op 8 oktober heeft plaats gevonden zijn o.a. de navolgende punten aan de orde gekomen Installatie twee nieuwe leden. Als nieuwe leden werden geïnstalleerd: voor de Groep N Werf Rotterdam A. J. Kievit (41-132) voor de Groep I) Elektrisch en Aut. lassers J. Eijkenboom (05-948). „Goed-Zo"-actie. Zoals reeds bekend heeft deze actie onder het perso neel een bedrag van 5.175,79 opgebracht. De onder neming heeft eenzelfde bedrag bijgepast, zodat inder tijd werd overgemaakt 10.351,58. Buitengewone bijeenkomsten Ondernemingsraad. Mededeling wordt gedaan, dat naast de officiële ver gaderingen van de Ondernemingsraad voor de ko mende winter een 5-tal bijeenkomsten op het pro gramma staat waarin algemene voorlichting over specifieke onderwerpen zal worden gegeven en waar over dan met elkander van gedachten kan worden gewisseld. Regeling voor werknemers, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Voor de werknemers, die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt werd een regeling bekend gemaakt. Deze rege ling zal binnenkort worden ingevoerd. Kantinecommissie. De Kantinecommissie heeft verslag van haar werk zaamheden aan de Ondernemingsraad uitgebracht. Dit verslag wordt nader bestudeerd, doch in afwach ting daarvan zal reeds worden begonnen met de in stelling van commissies, in de diverse kantines, be staande uit leden van de Ondernemingsraad. Willy Wilton-Fonds. Er wordt verslag uitgebracht van de besluiten, welke door het Bestuur van het Willv Wilton-Fonds zijn genomen met betrekking tot eventuele uitkeringen aan uitgetrokkenen ingevolge de Ziektewet. Goedkeuring besluit d.d. 19-7-1957 inzake verlenging overwerkver gunningen. Het indertijd genomen besluit wordt in de vergade ring bekrachtigd. Overuren in de afdeling Nieuwbouw. Bij het aanvragen van overwerkvergunningen in de Nieuwbouw zal in het vervolg meer rekening worden gehouden met de eventuele wensen van betrokkenen om de gemaakte overuren al of niet in te halen. Foto van de maand: De Mississippi Lloyd" glijdt te water.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 2