M.S. „MISSISSIPPI LLOVD WILTON-F IJ ENOORD-SCHIEDAM >9 vlot gedoopt en te water aIÜ) nieuws ORGAAN VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN Precies één uur in de middag van 19 oktober 1957 klonk de bekende „klik" en verliet de „Mississippi Lloyd" de helling, nadat mej. Sylvia W. Ruys de doop verricht en de doopfor mule uitgesproken had. Als ge bruikelijk speelde de Harmo nie W.F. het „Wilhelmus" en lieten vele schepen op de werf en op de rivier hun vreugde blijken door het overbekende fluitconcert. Behalve door vele genodigden en personeel van de Koninklij ke Rotterdamsclie Lloyd en Wilton-Fijenoord werd deze tewaterlating ook bijgewoond door gepensionneerden van het vloot- en walpersoneel van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Zij konden op de gras mus" het gebeuren gadeslaan. In de kantine Oost werd het woord gevoerd door ir. B. Wilton: Mejuffrouw Ruys, dames en heren, Allereerst wilde ik mede namens mijn collega's-directeuren van Wilton-Fijenoord uitdrukking geven aan onze vreugde u hier te zien. Ik heet u dan ook van harte welkom op onze werf ter gelegenheid van de tewaterlating van de „Mississippi Lloyd in aanbouw voor de Koninklijke Rot terdamsche Lloyd, waarvan u allen getuigen zijt geweest. Mejuffrouw Ruys mag ik u danken voor de voortreffelijke en gracieuse wijze waarop u zich van die taak, die u zo bereidwillig en vriendelijk op u wilde nemen, heeft ge kweten. Toen leden van de familie Ruys en mijn overgroot vader meer dan een eeuw geleden met elkaar in contact kwamen en mijn overgrootvader en grootvader, mede door toedoen van de familie Ruys, in de gelegenheid werden ge steld een bedrijf te beginnen, hebben zij niet kunnen den ken, dat een zo langdurige relatie zou ontstaan tussen een steeds machtiger wordende rederij en een voortdurend groeiende Wilton-onderneming, later verenigd met het aanvankelijk grotere Fijenoord. Zowel redersbedrijf als werf- onderneming mogen zich in een wereldnaam verheugen. Zelfs dit voorgeslacht met zijn wonderbaarlijke visie op toekomstige mogelijkheden zou hebben opgekeken, wan neer het vooruit had kunnen zien hoe een telg uit de fami lie Ruys heden dit grote schip zou dopen op deze werf. Als doopster is u de hoofdpersoon van deze dag. U heeft een handeling verricht van rijke symboliek. Ik hoop, dat u aan deze dag met evenveel genoegen zult denken als wij zullen doen. Mag ik u als een herinnering aan deze blijde dag dit souvenir aanbieden. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 3