NIEUWS 2 Zich in het bijzonder richtende tot de direc tie van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd deelde de heer Wilton daarna mede, dat iets uit de oude W.F.-archieven tevoorschijn was gekomen en wel de eerste rekening die de naam „Ruys" vermeldt. Het is de kosten- samenstelling van een reparatie van het bark schip „Japara". Als begindatum staat ver meld 19 juli 1854 en het stuk is gekwiteerd op 14 augustus 1854 door B. Wilton, de grootvader van spreker. De heer Wilton verzoekt daarna onze werf- fotograaf, de heer H. Kramme, de fotocopie van rekening en zeilschip (keurig ingelijst) te overhandigen. Uit de verdere toespraak noteren wij het na volgende: Het verheugt mij, dat ook de bouw van dit schip weer zover gevorderd is, dat thans de afbouw kan geschieden. Wij zullen alles in het werk stellen, opdat ook de „Mississippi Lloyd" een goed schip zal worden, dat zijn reders volle tevredenheid zal schenken. Wij hopen dit schip zo snel mogelijk af te bou wen. Bij de doop van de „Musi Lloyd" werd reeds naar voren gebracht, hoe erkentelijk wij de directie van de Koninklijke Rotter damsche Lloyd waren toen ons de opdracht voor de twee schepen werd verleend. Wij wa ren blij, dat aan de schepen, die wij aan de Lloyd in de loop der jaren reeds geleverd hadden, er twee konden worden toegevoegd, waardoor een zeer gewaardeerde relatie le vendig werd gehouden, niet slechts wat be treft reparatie, maar ook nieuwbouw. Naast dank aan de directie van de Koninklijke Rot terdamsche Lloyd wilde ik ook een dank woord richten aan haar chef Technische Dienst, de heren van haar technische staf, de heren van Lloyds Register, van officiële in stanties, onderaannemers en hun personeel en onze eigen mensen. Hun verdere prettige medewerking ter bereiking van het beoogde doel, de aflevering van een prima schip, zal door ons zeer op prijs worden gesteld. Mag ik u thans voorstellen het glas te heffen op het welzijn van mej. Ruys en de Ko ninklijke Rotterdamsche Lloyd. In een vlotte speech beantwoordde mej. Ruys de toespraak: Dat ik een schip heb mogen te water laten, dat op deze werf gebouwd is, heeft voor mij wel een speciale betekenis. Immers de namen van mijn beide grootvaders zijn met Wilton- Fijenoord verbonden, de een als president commissaris, de ander als commissaris. Van jongs af aan heeft een tewaterlating iets fascinerends voor mij gehad. En toen ik eens aan grootvader Ruys heb gevraagd hoe men van te voren toch al kon weten, of een schip zou blijven drijven, antwoordde hij mij, dat een tewaterlating ook voor hem altijd een spannende gebeuretenis was en dat hij blij was

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 4