NIEUWS 8. WILTON 19-7-1654 wanneer een schip goed en wel voor de kant lag. Tegenwoordig nemen wij, als leken, allerlei knappe staaltjes der techniek als vanzelfspre kend aan. Men haalt een handel over, het schip glijdt het water in en weinigen denken er nog verder over na hoeveel arbeid er in 't verleden en heden is verzet om tot deze prestaties te komen. Zo is de „Mississippi Lloyd" het resultaat van samenwerking tussen vele hersenen en vele handen. Wanneer zij eenmaal zee gekozen zal hebben en de handel tussen de wereldde len zal helpen bevorderen, hoop ik, dat dit er ook toe zal leiden, dat de samenwerking tussen deze vele landen onderling wordt ver sterkt. Als laatste spreker trad de heer B. E. Ruys naar voren. Spreker dankte de directie van de werf voor het hem aangeboden histori sche souvenir, dat haar merkwaardigheid niet alleen ontleent aan haar ouderdom en aan het feit, dat het een beeld geeft van de oude relatie Ruys-Wilton, maar ook omdat het illustreert, wat een honderd jaar geleden moest worden gepresteerd voor een bedrag, dat nu een bagatel kan worden genoemd, vergeleken met de bedragen welke nu met reparaties zijn gemoeid. Hij wees erop, dat het stroomgebied van de Mississippi, waaraan het schip zijn naam ontleent, zich over een grote oppervlakte van het Noordamerikaanse vasteland uit strekt. Het bestaat uit vele zijarmen, welke samenvloeien tot één grote rivier, die als Mississippi bij New Orleans in zee uitmondt. De schepen van de Maatschappij komen er regelmatig en de Maatschappij heeft in dit gebied vele relaties, die deze naamgeving on getwijfeld zullen waarderen. De heer Ruys zeide verder zich er bewust van te zijn dat de naam van het schip lastig is uit te spreken, met zijn vier i's, vier s'en, twee p's en één m, en de stuurlieden zullen bij het bedienen van de seinlamp zich nog wel eens vergissen, maar spreker vertrouwde erop dat dit wel zal wennen. De heer Ruys legde er de nadruk op, dat spoedige aflevering van de „Mississippi Lloyd" met zijn uitgebreid laad- en losgerei voor de Lloyd zeer gewenst is en hij was er van overtuigd, dat dit de directie van de werf en hun, die aan dit schip werken, be kend is. Uit het lage peil der vrachten zou men geneigd zijn de conclusie te trekken, dat de rederij met het nieuwe schip niet zo'n haast zal hebben. Juist het tegendeel is waar; WILTON-PJENOORD 19-10-1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 5