jjjï) NIEUWS nen toevoegen. Toch is er naast de woorden van dank welke wij richten tot de Marine, die ons na de oorlog een groot aantal opdrachten heeft willen geven - ik behoef slechts te noe men de kruiser „De Ruyter", 2 torpedojagers, de bouw van 32 mijnenvegers in samenwer king met 13 andere werven en om niet te ver geten de reparatie en vernieuwing van Hr. Ms. „Karei Doorman" - een behoefte een blik vooruit te werpen. Zoals u bekend, is de bouw van de beide on derzeeboten in opdracht bij onze werf getem poriseerd, omdat de Marine nog eens rustig de gevolgen van de zo snel wisselende tijd en techniek wilde bestuderen. Ook wij stellen deze voorzichtigheid om eerst nog eens te bezien wat deze boten, die in het begin van de zestiger jaren gereed zouden komen, wel zullen moeten zijn, op hoge prijs en gaarne heeft daarom ook de voorzitter van de Ne- vesbu de volle medewerking van de samen werkende werven en bedrijven in Nevesbu toegezegd om gezamenlijk met Marine deze studie te willen maken. Deze temporisering betekent echter voor Wil- ton-Fijenoord dat voor het eerst na lange ja ren, na het gereedkomen in de zomer van 1958 van de „Karei Doorman", geen groot Marine-werk op de werf meer aanwezig zal zijn. Ziedaar onze bezorgdheid. In de loop van de jaren is een staf aangekweekt, welke het Marinewerk verstaat en de kunde voor de uitvoering van het werk is aanwezig bij een groep van onze werknemers. Het zou slechts jammer zijn, indien men mogelijk na jaren opnieuw de ervaring zou moeten gaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 9