SPORTIVITEIT NIEUWS 8 Niet zo heel lang geleden speelde het Nederlandse voetbalelftal een wedstrijd tegen het team van een „be vriende mogendheid". Het is wat men noemt een rauw partijtje geworden. Het schijnt, dat de spelers van die bevriende mogendheid bijzonder gebrand waren op een overwinning. Zo erg, dat daar blijkbaar alles voor moest wijken. Er werd ge duwd, gehaakt en van alles werd toegepast 0111 een zege te forceren. De Nederlandse ploeg, zeiden de sportver slaggevers van de dagbladen, moest wel van zich afbijten: je kunt nu eenmaal niet alles over je kant laten gaan. Het werd een strijd op leven en dood. „Een onsportieve wedstrijd" schreven de dag bladen. Maar enige tijd later werd de revanche-wedstrijd ge speeld en ieder vreesde het ergste: moord en doodslag. En ziet: alles was wel niet pais en vree, er werd fors gespeeld en er waren een paar incidenten. Maar er was een straffe leiding; de tegen spelers van het Oranje-elftal was kennelijk op het hart gedrukt zich behoorlijk te gedragen en de Nederlandse ploeg toonde eveneens zelf beheersing. „Een interessan te, sportieve strijd", schre ven, alweer, de dagbladen. Wat is nu eigenlijk die spor tiviteit en hoe kwam het, dat die er in de ene wed strijd wel en in de andere niet was? De kern van dit vraagstuk zit in de woorden „voor de overwinning moest alles wijken". Er stond de ene ploeg maar een enkel ding voor ogen: winnen, ten koste van alles. De tegenpartij werd daar door wel gedwongen de methoden van de aanvallers met munt van gelijke soort te betalen. De spelers van de „bevriende mogendheid" wonnen inderdaad. Maar het bleek eigenlijk een fa tale overwinning. Want ja, men had die ene wedstrijd dan wel gewonnen, maar de reactie in Nederland was zodanig, dat wat een over winning in de sport was, een morele nederlaag voor de overwinnaars werd. Het bleek, dat de winnende ploeg de naam van zijn land in Nederland grote schade had toegebracht - en som mige heethoofden in ons land (want die zijn er ook onder de nuchtere Neder landers wel te vinden!) vroe gen om tegenmaatregelen op sport- en andere gebieden. Men zag zelfs al een ver mindering van de toeristen- stroom naar dat land De tweede wedstrijd werd sportief gespeeld. Omdat men tot betere gedachten was gekomen door schuld besef? Laten we het maar hopen, maar het ligt meer voor de hand dat men heeft ingezien dat voor een over winning wel veel, maar niet alles mag wijken. Dat een overwinning in een interna tionale voetbalwedstrijd voor ontelbaar velen - en mis schien zelfs wel voor een land - een belangrijk ding is - maar dat er toch eigen lijk nog wel belangrijker dingen zijn. De goede naam van een land, de goede be trekkingen tussen de landen op velerlei gebied, de na tionale eer. Die was in het eerste geval vergeten - en men had te rechter tijd in gezien, dat ook dit niet over het hoofd had mogen wor den gezien. Daarom ging men in die tweede wedstrijd doen, wat men in de eerste had nage laten. Men hield zich strikt aan de spelregels. Men ont zag de tegenstander. Men vertrouwde op de leiding van de scheidsrechter (dat was in die eerste wedstrijd toch al een moeilijk punt geweest!). Kortom: de spe lers hielden zich aan de geschreven en ongeschreven wetten van het spel, en een wedstrijd, die een onverkwik kelijke geschiedenis dreigde te zullen worden, waaraan niemand - ook de winnaars niet - plezier zou hebben, werd een spannende, eerlijke strijd, waar ieder met genoe gen naar heeft gekeken. Uit deze gebeurtenissen valt wel een wijze les te trekken - in de eerste plaats in de sport. Het blijkt, dat voor het behalen van een over winning niet alles mag wij ken. Men moet zich aan de spelregels houden en blijven houden. Want anders roept men tegenkrachten op, die belangrijker zijn dan het spel dat men speelt en de overwinning die men be haalt. De sportwereld zou ineenstorten, wanneer de spelers zich niet aan de ge schreven en ongeschreven wetten van het spel zouden houden. Niet alleen de sportwereld - maar ook de gehele maat schappij zou als organisatie uit elkaar vallen, als de le den van die maatschappij, wij allen dus, zich niet aan de geschreven en ongeschre ven wetten van die maat schappij zouden houden. Ook in de maatschappij is sportiviteit een onmisbaar onderdeel van het ingewik kelde raderwerk en ook hier

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 10