9 (?j|) NIEUWS roepen de overtreders van de regels tegenkrachten op, die belangrijker kunnen zijn dan het resultaat dat men wil behalen. Dit is een situatie, die men wel kan opmerken wanneer twee groepen in „edele wed ijver" om bijvoorbeeld het hoogste productiecijfer kam pen. Het is volkomen begrij pelijk, dat men alles op alles zet om de eer van zijn groep te verdedigen en 0111 met de titel te gaan strijken. Dan kan het hard toegaan en daar kan niemand bezwaar tegen maken. Maar het wordt anders, wanneer men methoden gaat toepassen die naar buiten een onaangename indruk maken. Dan zet men letter lijk „alles op alles": ook de goede naam van de groep, ook een goede verhouding met de collega's en de pret tige werksfeer. Dan komt misschien het ogenblik, dat men met de erepalm der overwinning gaat strijken - maar dat is dan wel een wat bittere overwinning. Want niemand zegt: „Dat heb ben die kerels goed opge knapt" - maar: „Als het zo moet, dan maar liever niet. Wat een onsympathieke mensen!" Er zit dan weinig eer meer aan die „erepalm". De „regels van het spel", de geschreven en ongeschreven wetten van het maatschap pelijk verkeer kan men ook in de omgang tussen perso nen niet ongestraft schen den. Ook daar moet men „spor tief" zijn - niet omdat het zo aardig staat, maar omdat de „overwinning" die men wil behalen, anders geen echte overwinning zal zijn. Als men de geschreven wet ten overtreedt, ligt de zaak al heel eenvoudig: of men daarbij al dan niet betrapt wordt - het geweten zal spre ken en de vreugde aan het verworvene bederven. En dan blijft er van de voldoe ning van de overwinning al heel weinig over: voor wie betrapt wordt, wordt de overwinning zelfs een ge duchte en pijnlijke neder laag. Maar ook het overtreden van de ongeschreven wetten gaat nooit straffeloos. Draai en en liegen, zich onttrekken aan verantwoordelijkheden en wat schoolkinderen noe men „klikken": men kan er soms op korte termijn iets mee bereiken, men kan een gerechte straf even ontgaan maar het is roofbouw. In elke gemeenschap, of die nu groot of klein is, krijgt men de „overtreder" heus wel door. En zelfs als hij succes schijnt te hebben en het lijkt dat hij zijn doel be reikt - het gaat ten koste van de achting, die de gemeen schap voor ieder van zijn le den dient te hebben. En wanneer zelfs een sport wedstrijd niet zonder die achting voor de medespelers kan slagen, hoe kan dan het maatschappelijk spel zonder die achting goed gespeeld worden? 'n Beetje vriendelijkheid en wat meer beleefd heid doet wonderen. Begin er vandaag nog mee lezer, een beetje vriendelijkheid en wat meer beleefdheid. Nou ja, dat doen we eigenlijk al, zo in het dagelijks leven, niet waar? We lopen niet vlak voor iemand over en we lopen niet iemand haast van de sokken, als we hem of haar passeren. Doe dit nu ook eens in het verkeer, tenminste, voor zover u dit tot nu toe nog niet doet. Speciaal de bromfietsers en fietsers wil ik dit op het hart binden: Wees beleefd, neem niet altijd voorrang, maar ver leen voorrang. Natuurlijk mag het u achterop komende verkeer hier geen hinder van on dervinden, is de mening van uw Victor!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 11