Veiligheid bovenalwat denkt u hiervan? NIEUWS In onze machine-fabrieken hebben wij natuurlijk ook een veiligheidscommissie. Deze commissie komt regelmatig bijeen. De gedachten en ideeën die daar naar voren komenwerken dikwijls constructief mee aan de verdere uitbouw van ons vei- ligheidswerk. In een van de laatste vergaderingen hebben wij de leden voor gesteld, punten naar voren te brengen, welke opgenomen kun nen worden in een samen te stellen introductie-boekje, spe ciaal voor de machine-fabrieken. In de volgende vergadering kwamen prompt van bijna elk lid punten op tafel, welke voor het samen te stellen boekje van waarde zijn. U weet waar schijnlijk wel lioe belangrijk het is nieuwelingen in ons bedrijf voor te lichten. Zij immers veroorzaken eens zoveel ongevallen als de medewerkers die al langer in dienst zijn. Zo is er o.a. ook een soort voorwoord van een der bazen (lid van de commissieuit de bus gekomen. Wij vinden dat deze baas weet hoe het hoort! Zijt gij tevreden lezer, zegt het anderen, hebt gij klachten, wendt u tot ons! Sta vroeg genoeg op zodat men niet gehaast naar het werk behoeft te gaan. Het werkt tevens een goed hu meur in de hand wat beslist noodzakelijk is om een vei lige gang naar het werk te bevorderen. D( nik aan de onvermijdelijke kleine of minder kleine ver- keersstoomissen en proble men en houdt u aan de ver keersregels. Kleed u ordelijk zodat u niet op uw eigen of een ander op uw schoenveter gaat staan, wij zijn nu eenmaal met ve len op weinig ruimte. Neem de tijd voor het om kleden in uw werkkleding. 9 uur van de dag moet u zich veilig kunnen voelen en vertonen; draag schoenen die een stootje kunnen ver dragen en waarvan de zolen, indien van rubber, oliebe- stendig zijn; een valpartij door uitglijden is een slecht begin voor u met uw werk aanvangt. Bekijk critisch uw omge ving, wat u in uw veilige gang hindert dient verwij derd of verholpen te wor den. Controleer ook uw werktuigen of alles in orde is, liggen er niet een of meer dere stellingplanken die kun nen dompen, staan de span- platen waar u zich aan zult opheffen of steun zoeken wel vast, is de steun achter de ladder of het gammele touwtje waarmee de ladder gezekerd staat, wel O.K.? Bedenk wel: één en ander kan door uw maat klaar ge zet zijn om verder door u te worden afgebouwd of u be geeft zich op een reeds gedeeltelijk gedemonteerde stelling, met andere woor den: verken uw omgeving met een uitgeslapen gezicht. Dat blok hout moet eerst verwijderd worden. U moet er immers steeds overheen stappen. Voor u de machine aanzet, eerst controleren of het werkstuk en de werk tuigen vast staan. Overtuig u eerst wat er gaat gebeuren voor u op een knop drukt. Wees galant, gebruik uw her senen, geef hun de eer voor te gaan. Ondergetekende heeft het tegendeel meegemaakt, het geeft vaak fantastische maar zeer ongewenste effecten; probeert u maar eens tegen een trap op te klimmen die er niet staat, dat is heel grappig, maar nu het tegen overgestelde. U wilt dezelfde trap afdalen, dus denk na voor u een handeling ver richt ofwel zet eerst de boor op het center. Werkt men samen, denk dan vooral aan uw hulp of aan uw maat. Ook hij heeft een moeder of vrouw en kinde ren, denk dan samen weer aan de veiligheid voor der den. Dat is niets bijzonders, als men 's avonds de deur voor de nacht sluit doet men dat ook voor het gehele ge zin, dus ook op het werk zorgen wij voor elkaar. De man die voor u een strop om het werk slaat moet zich van de deugdelijkheid van die strop kunnen overtuigen, maar als hij een fout con stateert moet het niet no dig zijn, dat die of gene zich gauw terugtrekt omdat die of gene dat ding voor hem verknoeid heeft; als u dan toch een strop moet gebrui ken, overtuig u dan of de strop goed beschermd aange slagen is. Kunt u het niet, blijf er dan af! Werkt u met oogbouten overtuig u dan van het mate riaal; in het bijzonder in dien een goed passende draad goed vast tot de borst aangedraaid is, is het vol gens mij gewenst een sluit- ring tussen de oogbout en het te heffen werkstuk aan te brengen. Bij het verspanen beschermt men zichzelf met een goede bril en zonodig handschoe nen, maar vergeet de naaste omgeving niet. Het weg vliegen van spanen kan ook voor anderen zeer gevaarlijk zijn, draag zo nodig een helm of bedek uw hoofd, m.a.w. wees zuinig op uw haardos en geef de kapper ook zijn klanten; hij zal het minder pijnlijk doen. Inmiddels mogen wij nog wel even de aandacht vesti gen op het passeren in het waslokaal op weg naar de kantine, daar zal ons twaalf uurtje wel heel even korter maar beslist niet onaange namer door smaken. 10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 12