Dankbetuigingen IN MEMORIAM Willy Wiltonfonds Personalia VJ 11 (JJ|) NIEUWS 16-10-1957: A. Nootenboom (oud-werk- nemer) pl.m. 38-jarig dienstverband als kotteraar. 18-10-1957: C. J. van Putten (oud werknemer) pl.m. 26-jarig dienstverband als kalefater. 20-10-1957: F. Jonkman (oud-werkne mer) pl.m. 26-jarig dienst verband als schilder. 22-10-1957: G. L. Dikmans - pl.m. 8-ja- rig dienstverband als kraan machinist. 22-10-1957: W. van Vessem - 25-jarig dienstverband als bankwer ker. 23-10-1957: M. de Jong - pl.m. 28-jarig dienstverband als bikker/ assistent kleedlokalen. Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere worden gehouden. Ondergetekende betuigt, ook namens haar kinderen, haar oprechte dank aan al dege nen, die blijk gaven van hun belangstelling bij de ziekte en het overlijden van haar lieve man en hun zorgzame vader. Mevr. A. BOSDIJK-KRUIS. Mede namens de familie betuig ik langs deze weg mijn hartelijke dank aan directie, chefs en personeel ijzergieterij voor de belangstel ling ondervonden bij bet overlijden van mijn vader. J. DE ZWART. Mede namens mijn vrouw en kinderen, mijn oprechte dank aan directie, chefs, bedrijfs leiders, collega's en personeel, met wie ik mocht samenwerken in de grote familie W.F. Ook voor alle steun en hulp die ik in mijn ruim 30-jarige loopbaan als baas mocht ont vangen, mijn hartelijke dank. Van deze plaats ook mijn hartelijke dank aan alle autoriteiten en het dagelijks toezicht van de Koninklijke Marine, voor het grote ver trouwen en de prettige samenwerking in de vele jaren, die ik onder hun toezicht mocht werken. J. HERWIG. Hiermede betuig ik, ook namens mijn vrouw, aan directie, chefs, collega's en alle anderen, zowel te Rotterdam als Schiedam, mijn harte lijke dank voor de belangstelling, bloemen en geschenken ter gelegenheid van mijn 25- jarig jubileum. J. G. BEUKEMA. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chefs en collega's voor de blijken van belangstelling en voor de prachtige ca deaus ontvangen bij zijn 25-jarig jubileum. C. SCHOONENBERG. Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik directie, chefs, bazen, collega's en bestuur en leden van de Tolerans mijn hartelijke dank voor al de blijken van waardering welke ik mocht ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. A. WILLEMS. Ontvangsten: 915,40 Schiedam 117,60 Fijenoord 381,35 Rotterdam 20,— N.N. Uitgaven: In de maand oktober werd aan 129 leden van ons personeel in totaal 3505,90 uitge keerd. In verband met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd is op 30 -11 - 1957 eervol ontslag verleend aan: J. Herwig, Baas. Bevorderd tot onderbaas per 1 november '57 D. van Ekelenburg, afd. Scheepsbescliieters. De kopie voor het december-nummer dient vóór 5 december in het bezit van de redaktiekommissie te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 13