MISSCHIEN IN UW GEZIN En zo kan het gebeuren dat de ouders te veel zorgen op zich moeten nemen en de kinde ren - als gevolg hiervan - te zeer hun eigen weg gaan. Het gebeurt dat een ouderpaar de op voeding moet staken als er zich complicaties in het gezinsleven voordoen. Bijvoorbeeld bij echtscheiding. 19 NIEUWS dig spelen, de dekking en het plaatsen waren toen slecht. S.Z.C. maakte er gebruik van en liep uit tot 4-2. Het is jammer, dat de scheidsrechter niet constateerde, dat de S.Z.C.-midvoor zich be zondigde aan staan in het ondiepe gedeelte van het bad terwijl hij de doelpunten maakte. Een gelijk spel was hier zeker op zijn plaats geweest. Blijven onze jongens met hetzelfde enthousiasme spelen, dan is er voor hen een betere plaats weggelegd dan de onderste, zoals in de zomercompetitie. Figuurdrijven en hunstzwemmen. Ook de tweede openbare les, welke gegeven werd in Amsterdam, is een volledig succes geworden. Verschillende verenigingen hadden enkele meisjes gestuurd; ook van onze vereni ging waren meisjes aanwezig. Het eerste deel van de les werd gevuld met het doornemen van de grondfiguren. Het tweede gedeelte bestond uit een proefwed- strijd, waarin de meisjes en de juryleden met de realiteit van de wedstrijdsfeer werden ge confronteerd. In de proefwedstrijd werd door onze mej. M. Verheijden een klein succes geboekt, door als tweede te eindigen, achter mej. R. v. Dracht van D.V.Z. De behaalde punten waren resp. 19,30 en 20,05. Door de K.N.Z.B. en de diverse verenigingen wordt hard gewerkt om binnenkort een of ficiële wedstrijd voor kunstzwemmen te or ganiseren. In stilte hopen wij, dat ook dan onze meisjes succes zullen boeken. Een vreemdeling, die aan een Schiedammer de weg vraagt naar het „Weeshuis", maakt een goede kans dat hij geholpen wordt. Want velen in Schiedam weten waar het „Wees huis" staat. De meesten weten echter niet dat het „Weeshuis" al lang geen weeshuis meer is. Het oude weeshuis, dat bijna drie-en-een- halve eeuw wezen heeft opgenomen en ver zorgd, bestaat eigenlijk niet meer als zodanig. Er kwam een heel andere categorie van kin deren om hulp vragen. Dank zij de goede gezondheidsdienst en de betere werkomstan digheden is de gemiddelde leeftijd van de mensen veel hoger geworden. Vaders en moe ders van jonge en opgroeiende kinderen ma ken in onze huidige samenleving een goede kans om te leven tot hun kinderen volwassen zijn. Het is niet vaak meer nodig dat vreem den de kinderen moeten opvoeden wegens overlijden der ouders. Een tehuis dat wezen verzorgt is eigenlijk niet meer nodig. Andere kinderen vragen onze aandacht. De bevolking is toegenomen, de steden zijn ge groeid en veel mensen, die oorspronkelijk op het rustige platteland leefden, trokken naar de steden om in de industrie en in de haven bedrijven hun brood te verdienen. Het stadsleven stelt andere en hogere eisen. het moderne leven in het algemeen verwekt meer spanning dan in vroeger tijden en op het platteland het geval was. Het gezinsleven kwam onder de druk te staan van een moderne maatschappij. De opvoeding- der kinderen stelde aan de opvoeders steeds meer eisen. Het oude „Weeshuis" heeft zich het lot aan getrokken van kinderen, die om een of andere reden door de eigen ouders niet kunnen wor den opgevoed. Het weeshuis van vroeger bestaat dus eigen lijk niet meer, het is een kindertehuis gewor den en heet nu „De Lindenhof". De kinderen in „De Lindenhof" komen uit allerlei milieus en uit allerlei plaatsen. Het zijn kinderen, wier jeugd niet al te gemakke lijk verlopen is totnogtoe. De omstandighe den thuis zijn moeilijk te verwerken geweest. Sommige ouders hebben door dik en dun hun

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 21