I NIEUWS 20 best gedaan voor de kinderen. Maar door omstandigheden gedwongen hebben ze ten slotte de kinderen moeten loslaten. Andere ouders hebben zich minder 0111 de kinderen bekommerd en hun kinderen zijn in „De Lindenhof" geplaatst om ze alsnog een opvoeding te geven. Maar één ding hebben al deze kinderen ge meen: hun jeugd is vol problemen. En één ding is voor alle kinderen moeilijk geweest: geplaatst te worden in een kindertehuis. Een plaatsing in een kindertehuis is altijd een noodoplossing. De kinderen kunnen daar wennen aan het idee: niet meer thuis te kunnen zijn. Alle problemen hieromtrent kunnen ze rustig met hun opvoeders en met de sociale werksters bespreken. Als bet moge lijk is gaan ze hun ouders bezoeken en hun ouders komen hen in „De Lindenhof bezoe ken. Misschien is het mogelijk dat na een paar jaar veel moeilijkheden zijn opgelost. De beste en plezierigste gang van zaken is als een kind dan weer naar een of beide ouders terug kan. Heel vaak blijkt dit onmogelijk: de kinderen kunnen niet terug naar de ouders. Toch wil men ze graag een „warm nest" bieden. Elk kind moet toch het recht hebben op een „thuis", op een paar volwassenen die om hem bekommerd zijn De meeste kinderen worden na een paar jaar „inrichtings-moe". De grootste zorg van de lei ding van huize „De Lindenhof" is om dan een goede oplossing te vinden. Men zoekt ijverig naar gezinnen die het kind een „thuis1 willen bieden. De gezinnen die zich daar voor open stellen verdienen ons aller respect. ant deze kinderen, die zo'n moeilijke jeugd hebben, hebben veel meer problemen dan uw zoontje of dochtertje doorgaans doet blijken. Gelukkig zijn er toch altijd weer mensen die deze jongens en meisjes helpen willen. En zo gebeurt het vaak dat kinderen van acht of twaalf jaar de kans van een nieuw, eigen gezin wordt geboden. Maar er zijn niet genoeg van deze pleegge zinnen. Er zijn nog veel te weinig mensen die van dit werk afweten en hun hulp aanbieden. Op het ogenblik zijn er dertig kinderen in „De Lindenhof", die al maanden en maan den wachten op een pleeggezin. Totaal zijn er in het tehuis gemiddeld 120 kinderen. U hebt het tehuis misschien wel eens van buiten gezien: Lange Achterweg 14. Het heeft een sombere, ongezellige voorgevel. Maar van binnen valt dat wel mee: een grote speelplaats waar de linden 's zomers in vol blad staan. En het 011de gebouw wordt steeds verbeterd, verbouwd, opnieuw bemeubeld - enzovoorts. De kinderen verblijven in groe pen van ongeveer zestien. Er is een uitge breide staf van personeelgroepsleidster en sociaalwerkster, maar ook een schoenmaker, een tuinman, een psycholoog die de kinde ren test, enz. Er worden feestjes en toneel avonden gegeven. Het is er gezellig en vrien delijk - maar niet huiselijk. En dat laatste kan „De Lindenhof" niet bieden. Dat kan alleen een gezin. Misschien is uw gezin wel zoVi gezellig thuis voor een van die kinderen. Als u er tijd èn ruimte èn lust voor hebt, in formeert u dan eens nader. Om financiële redenen behoeft 11 het niet te laten. Voor het kind wordt ruimschoots kostgeld betaald, zodat het de mogelijkheden van uw gezin een weinig vergroot. De sociaal-werkster komt u graag wat meer over „De Lindenhof" ver tellen. Belt u haar eens op, of schrijft u eens naar „De Lindenhof", Lange Achterweg 14, Schiedam, telefoon 65035. Als weer een van die dertig kinderen in een pleeggezin geplaatst kan worden, zullen de anderen jaloers op hem (of haar) zijn. Maar die worden wel weer door een ander gezin geholpen. „De Lindenhof" is een protestant tehuis. Maar er zijn ook andere tehuizen, van de zelfde of van andere levensovertuiging, die met dezelfde problemen te kampen hebben. Het doet er tenslotte niet toe welk tehuis een kind kan plaatsen, het komt er op aan dat er een kind geholpen wordt. Een groot aantal opvoedingsinstellingen in Rotterdam en omgeving heeft een centrale Sectie Ge zinsverpleging „De Koepel", Vijverlaan 84, telefoon 115184, Rotterdam. Ook daar kunt u zich vervoegen om nadere inlichtingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 22