NIEUWS toch niet mee. Er is een soort van groentijd, zoals wij dit bijvoorbeeld kennen in het studentenleven. Dat is in meerdere of min dere mate ook bet geval met jullie, die nu in het bedrijf zijn binnengestapt. Ik hoop dat jullie altijd goede her inneringen zult mogen be waren aan de schooltijd. In dit verband mag ik wel ver wijzen naar een oud gedicht: Hoe zalig als de jongenskiel Nog om de schouders glijdt. Dan is er hemel in de ziel En alles even blijd! Deze dichterlijke en roman tische ontboezeming bevat veel waars. Maar de mens heeft blijkbaar ook proble men nodig om tot volle was dom te geraken. Een bedrijf kan niet voor al les zorgen, want tenslotte is een bedrijf op zichzelf niets. Wij - de levende wezens - brengen het bedrijf tot le ven. De op zichzelf dode machines bijvoorbeeld, bren gen wij - de mensen - in be weging. De mens moet er iets van maken. In de oude tijd bestond er een andere wijze van wer ken. De leerling werd gezel en door zichzelf te bekwa men werd hij tenslotte mees ter. En deze meester uit de oude tijd was als 't ware di recteur, bedrijfsleider en baas tegelijk. Hij maakte een werkstuk geheel af. Dit is nu anders. Wij moéten het anders doen. Wij moeten gespecialiseerde werknemers hebben. Zonder deze kan onze moderne maatschappij niet bestaan. Er wordt wel eens geklaagd over gebrek aan goede vak lieden, maar de mens van nu is toch wel ongeveer de mens van vroeger. Er zijn dus wel goede vaklieden. Wat er veranderd is, ligt op een ander terrein. In de vroegere, kleine be drijven was de samenwerking tussen alle werknemers ge makkelijker en efficiënter. Iedereen kende iedereen en zo ontstond dikwijls op ge makkelijke wijze een goede samenwerking. Nu is bet anders! Wij moe ten nu letten op andere din gen. Waar het vroeger min of meer vanzelf ging, moet men nu met allerlei midde len de communicatie tussen alle bedrijfsgenoten bevor deren. Jullie bent nu in het bedrijf werkzaam en in een groot geheel opgenomen. Je ont moet daar wellicht veel ne gatiefs. Maar het positieve is er ookDoe je werk goed, verzet je tegen neerdrukken de gedachten. Sla je door je „groentijd" heen. Het kost moeite om een plaats te ver overen in een bedrijf, maar het loont de moeite 0111 het te doen!! Ik wens jullie dus van harte succes in je ver dere loopbaan." Groentijd Aandacht voor de schriftelijke felicitatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 4