MOTORBOOT „EDITH III" VAN THE MISSIONS TO SEAMEN NIEUWS 4 Namens de gediplomeerden sprak de ond-leerling J. Kieboom een dankwoord tot de directie, de chef van de leer-school en de leermeesters. De heer P. C. v. d. Jagt sprak een kort sluitingswoord: „Jongelui, gebruik vooral 's winters je tijd. Er zijn tal van mogelijkheden. Er zijn schriftelijke en mondelinge cursussen, ook in ons bedrijf bestaan er in dit opzicht goede mogelijkheden. Kom gerust eens praten over je toekomst. Wij geven je graag alle voorlichting. Maak daar dus gebruik van." In de pauze maakten vele genodigden een rondwande ling door de werkhallen en lieten zich daar voorlichten over de tentoongestelde werkstukken. In de afdelingen houtbewer king, schilders, plaatwer kers, koperslagers en bank werkers was veel moois te zien. Uit alle werkstukken blijkt, dat na een grondige voorbe reiding de leerlingen volko men op hun vak worden in gesteld. Uit de resultaten blijkt tevens dat leraren en leerlingen hun best doen om een goede grondslag te leg gen voor het vakmanschap, dat in ons bedrijf en in de gehele gemeenschap onont beerlijk is. Na al het officiële bracht de film: „W.F.-jeugd op pad" de nodige afwisseling. Deze film, ver vaardigd door de heer de Wit, geeft een beeld van de leerlingen van de school als ze vakantie hebben. We zien dan dat het jeugdige enthousiasme zelfs de meer bedaagde leiders „aantast". Ook deze komen los en worden opeens echte vakantiegangers. Er zijn in deze film prachtige opnamen te zien, zowel van de jongelui in allerlei ongedwongen momenten, als van het landschap waar deze vreugde werd beleefd. Zowel in Heidebad, in Chaam, als op de Friese meren beleefde men via deze film de uitbundig heid van onze scholieren. Véél werd er weer opnieuw beleefd door de leerlingen bij het zien van de gebeurtenissen op het witte doek. Daarvan getuigden de vele uitroepen en bijna men, die voor ons nieuw wAren, maar begrijpelijk. Een prettige film, waarin ook de dieren de filmman tot inspiratie waren en zó tot prachtige opnamen leidden. Hier volgen de namen van de gediplomeerden: Bankwerkers D. Christen V. A. M. Biemans A. Brouwer R. Plomp J. A. Breevoort C. Brug A. Rietveld A. M. Gijsen A. C. Don M. G. A. v. Holten M. de Geus Koperslagers C. Th. A. de Jong J. Hoogendijk C. A. Gunnewegh W. Kissling M. L. v. Kempen Th. v. d. Tuijn J. J. Maagdenberg J. Kieboom P. v. d. Merwe M. Klop Plaatwerkers: D. Otting J. Plaisier E. Boes G. F. de Prez J. Plomp H. J. Kardas H. v. d. Schee P. J. M. Taverne J. Krijgsman K. Vuijk J. L. Verkerk A. v. d. Moezel C. B. M. v. d. Zouwen A. J. Vink E. Schoneveld Schilders: Draaiers Scheepsbouwers M. T. Huysman J.Bangma C. M. Bakker J. G. Visser Op zaterdagmiddag, 16 november 1957, vond aan onze werf de wijding plaats van bovenge noemde, onder ons toezicht bij Cainmenga's Jacht- en Scheepswerf te Zaandam gebouwde motorboot voor The Missions to Seamen (Zie W.F. Nieuws oktober 1957). De wijding geschiedde door de Bisschop van Fulham, geassisteerd door de geestelijkheid van de Engelse (Anglicaanse) Kerk te Rot terdam. Onder de aanwezigen waren de Britse Am bassadeur en de Consul Generaal van Groot Brittannië.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 6