(5ft> NIEUWS 7 adres van handel en industrie zegt de rege ring: Ga door met produceren, produceer méér, exporteer méér, installeer machines waarmee je per manuur meer doet, maar doe niet aan luxe, stel alle uitgaven, die niet direct wat opleveren uit, geef geen geld uit dat niet onmiddellijk helpt je produktie te vergroten. De gemeenschap zegt: ik moet dat voetbal veld dat ik van plan was aan te leggen, maar even laten wachten. Dat oude postkantoor moet maar wat langer mee. Die wegverfraaiing moet later maar eens, maar, huizen moeten er konien, elektrische centrales moeten ver groot worden. Het spijt me, zegt de gemeenschap, ik kan niet langer subsidies geven op rpelk en suiker, of je moet er wat meer voor over hebben, of je moet er minder van gebruiken. Zo kan de gemeenschap ook niet eeuwig doorgaan sub sidie te geven op de huishuur die de Neder lander betaalt of op de kosten van het bou wen van zo'n buis. De huur moet omboog of je moet tevreden zijn met een minder goede behuizing. En dan is de gemeenschap er nog niet, ze zal elders bezuinigen, respectievelijk nog meer belasting vragen. Tijdelijk een pasje achteruit. Dit alles is dus bestedingsbeperking. Deze beperking in bestedingen geldt voor ieder, voor de staat, de provincie, de gemeen te, de fabriek, het gezin en ieder individu. Geef wat minder uit voor het minder nood zakelijke, of geef een iets betere prestatie voor betzelfde. Wij Nederlanders hebben ieder voor ons en als gemeenschap net iets teveel verteerd. We hebben zelfs samen schulden gemaakt omdat we droomden dat we rijk waren. Nu worden we wakker, we zijn nog rijk, alleen niet zo rijk. We moeten het iets minder aan doen En hoe lang moet dit duren? Als we allemaal meewerken, dan kan het be trekkelijk snel in orde komen. Een produktie- verhoging van 5 per manuur is al vol doende. In de tussentijd sparen we zoveel, dat onze schulden betaald zijn, dat we iets min der gebruiken en iets meer exporteren. De industrie spaart zoveel, dat ze die mooie pro- duktiebevorderende machine kan kopen. We stropen de mouwen weer op, gaan tijde lijk dat pasje achteruit om straks verder te springen! Wij sparen nu, om het straks beter te hebben, we sparen nu, om de toekomst van onze kinderen te verzekeren. Eigenlijk een gemakkelijke en een mooie taak, een taak waarop we trots mogen zijn te mogen mede werken. Met instemming van H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden geeft „PRO JUVENTUTE" in plaats van de Prinses- senkalender thans de ORANJE-KALENDER uit. Deze naamsveran dering van de kalender maakte het mogelijk afbeeldingen van alle leden van de Koninklijke Familie op te nemen. Hiermede is veler wens in vervulling gegaan. De dertien prachtige foto's - waaronder een aantal nieuwe, nog niet gepubliceerde, die H.M. en Z.K.H. speciaal voor deze kalender hebben willen bestemmen - en de ver zorgde uitvoering van het geheel zijn het meer dan waard de waarlijk nationale Oranje-kalender te bestellen. Zoals u weet is er nog een tweede bij uitstek goede reden om deze kalender te bestel len: „Pro Juventute" beschermt en steunt kinderen-in-moeilijkhe- den en doet dit met eerbiediging van de levensbeschouwing der ouders. Deze kalender is als van ouds a 2,75 verkrijgbaar bij alle vereni gingen en afdelingen van „Pro Juventute". Waar niet verkrijgbaar volgt toezending na ontvangst van 2,75 op Postgiro 51.74.00 of per postwissel t.n.v. de Kalenderactie „Pro Juventute", Prinses Mar- grielstraat 17, Amsterdam-Z. II, Telefoon (020)-79.09.49. Kinderen in moeilijkheden gaan ook u ongetwijfeld ter harte. Daarom: zoudt u, of zou een uwer huisgenoten óf een ander die u kent, zo vriendelijk willen zijn te helpen bij de verkoop? Wendt u zich dan daartoe tot bovenvermeld adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 9