WERK VEILIG/ NIEUWS 10 Dat u hel veilig, vlug, voordelig deed op het be drijf, is al een goede uitkomst. Maar de kroon op uw werk is een veilige thuiskomst. Och, we hebben van het jaar niet slecht geboerd. Alleen die bromfiets-ongevallen zijn verdubbeld. dat is beroerd. Kerstmis en Nieuwjaar zijn weer in 't zicht Dus rust op mij de dure plicht, Aan alle werkers van hoofd en hand Door middel van onze mooie krant, Toe te wensen, zeer beslist, Prettige feestdagen en een goed begin, Dit is mijn wens in dit gedicht. Victor. WIE IS VERANTWOORDELIJK? Och, wij kunnen deze vraag voor het veilig werken heel kort beantwoorden, want wij allen, medewer kers van hoog tot laag, zijn verantwoordelijk voor het veilig werken. Onze directie heeft weieens gezegd: iedere chef is zijn eigen veiligheidsinspec teur en dat is zeer juist, daardoor komt een grote verantwoordelijkheid bij de chef te liggen. Wij weten wel dat juridisch de zaak anders is maar dat willen wij buiten dit praatje houden, want dan wordt het een soort haarkloverij. Dat bedoelen wij niet met de verantwoordelijkheid die wij naar voren willen brengen. Juridisch zal het wel zo zijn dat we een „zitdirecteur" hebben, maar we hopen van ganser harte, dat deze „zitdirecteur" nooit moet gaan zitten. (Dit is dus de directeur die veroor- deeld kan worden, wanneer een ernstig ongeval door schuld van het bedrijf heeft plaats gehad.) Juist nu het jaar zich weer ten einde spoedt, drin gen de volgende gedachten over deze verantwoor delijkheid zich nog meer bij ons op. Veiligheid in een bedrijf wil toch eigenlijk zeggen, dat dit de ingangspoort is naar een goede geest in het bedrijf. Met andere woorden, deze goede geest, organisa tie en veiligheid in het bedrijf gaan hand in hand. Bij een slechte organisatie enz. kan ook het veilig- heidswerk zich niet ontwikkelen, zo zei onze directie het een dezer dagen dan ook zeer juist. Wij weten wel, dat er altijd menselijke feilen blijven bestaan, daar zijn wij per slot van reke ning mensen voor en mocht er dan na een mini- tieus onderzoek blijken, dat er sprake is van schuld en deze mens is overtuigd van zijn schuld, dan zal hij met een zekere blijdschap deze boetedoening volbrengen. Omdat wij bovengenoemde feilen hebben aange haald, zal het een eeuwigdurende strijd zijn tegen de ongevallen, van minuut tot minuut, van uur tot uur, van dag tot dag, maar dan allen samen en allen verantwoordelijk voor het ongevalsge- beuren. Mogen wij het zo stellen? Veiligheid moet no 1 zijn, een goede productie 2 en productiehoogte 3. Let wel, het leven dat u redt, kan uw eigen leven zijnWeest uw broeders hoeder, stopt ongevallen. Dit verantwoordelijk heidsgevoel voor anderen is het cement dat onze bedrijfsgemeenschap nodig heeft om te blijven voortbestaan. De Veiligheidsdienst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 12