IN MEMORIAM Dankbetuigingen Willy Wiltonfonds (jp) NIEUWS GOED GEREEDSCHAP IS HET HALVE (VEILIGHEIDS) WERK! Of het bovenstaande zo is, laten wij in het mid den, maar wél weten we heel goed, dat de hand gereedschappen deugdelijk moeten zijn. Als het gereedschap in goede staat verkeert mogen wij ook spreken van veilig gereedschap. Bedenk daar om wel, dat als er iets aan uw gereedschappen niet in orde is, u dit gereedschap direkt omruilt in een van de gereedschapmagazijnen. Waar moet men op letten? 1. Zijn de hamers die u gebruikt niet te hard? Dit is zichtbaar door kleine scheurtjes of door dat er kleine stukjes afspringen. Let boven dien op of de steel goed aan de kop van de hamer zit. 2. De kop van de beitel moet afgerond zijn. Geen „pruik" alstublieft. Afijn, dat weet u wel. Let goed op, dat de kop van de beitel niet te hard is. De snede van de beitel mag geen scheuren of andere onvolmaaktheden vertonen. 3. Voor slagletters, driften en centerponsen, geldt hetzelfde. Ook hier: let op de kop, maar ook op het overige gedeelte. 17-11-1957: L. Haas, 21^-jarig dienst verband als lasser. 22-11-1957: H. v. St. Maartensdijk, 2-ja- rig dienstverband bij de afdeling Beveiliging. 24-11-1957: J. J. Goldhagen (oud-werk nemer) 43-jarig dienstver band als schipper. Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere worden gehouden. Op het laboratorium zegt men: de kop mag niet harder zijn dan 40 Rockwel-C. De volksmond reageert hierop door te zeggen: dat is voor ons latijn, dus wij laten dit maar aan die „gifmen gers" over. In ieder geval: gebruik goed gereedschap, hiermee werkt u veiliger en beter! De Veiligheidsdienst. Mede namens mijn vrouw betuig ik directie, bazen en collega's mijn hartelijke dank voor het geschenk onder couvert, de mooie bloe men en de cadeaus, welke ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. W. F. B ARTELINK. Hiermede betuigt ondergetekende, mede na mens zijn vrouw en kinderen, zijn welgemeen de dank aan directie, chefs, bazen, collega's en jubileumfonds Delfshaven voor de belang stelling en de geschenken onder couvert, welke bij mocht ontvangen ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstverband. J. P. ROOS. Ondergetekende betuigt hiermede zijn harte lijke dank aan directie, chefs, bazen en perso neel voor de cadeaus en de belangstelling bij zijn 25-jarig jubileum. A. VAN BAARLE. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, cliefs, collega's en jubileumfonds Bankwerkers Rotterdam voor de blijken van belangstelling en voor de prachtige cadeaus en bloemen ontvangen bij zijn 25-jarig jubi leum. A. L. DEKKER. Ondergetekende betuigt hiermede zijn op rechte dank aan directie, bazen, voorlieden en de vereniging „De Pijp" voor de bloemen en cadeaus ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. J. v. d. GAAG. 11 Mede namens mijn echtgenote betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor de blijken van belangstelling bij mijn 25-jarig dienstverband. A. DE HAAN. Ondergetekende betuigt zijn hartelijke dank aan directie en collega's voor de geschenken en de belangstelling ontvangen ter gelegen heid van zijn 25-jarig dienstverband. G. v. d. SCHAFT. Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn har telijke dank aan directie, chefs, bazen, kan toorpersoneel en personeel van gieterij en modelmakerij voor de belangstelling en ge schenken die ik mocht ontvangen ter gele genheid van mijn 25-jarig jubileum. P. A. C. VISMANS. Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik langs deze weg mijn hartelijke dank aan directie, bazen en collega's voor de geschen ken en de belangstelling, ontvangen ter gele genheid van mijn 25-jarig dienstverband. H. v. ZWIENEN. Ontvangsten: f 751,40 Centraal Magazijn 110,25 Gieterij ((opbrengst verkoop klein materiaal).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 13