8i> NIEUWS achterbleef. Aldus ontstond de verbinding Rotterdamsedijk-Vlaardingerdijk via de Koe- marktbrug en de Burgemeester Knappert- laan, welke in de laatste tijd nog flink verbe terd is, o.a. door de verbreding van de Koe- marktbrug en de Gerrit Verboonstraat, met daaraan verbonden de tamelijk recente op stelling van diverse verkeerslichteninstallaties. Schiedam's vroede vaderen konden in 1930 niet voorzien welk een vlucht het verkeer, vooral het goederenverkeer, zou nemen. Wil- ton-Fijenoord heeft hiertoe in belangrijke mate het zijne bijgedragen, al was het alleen maar door het vervoer van talrijke werkne mers, mitsgaders de aanvoer van steeds meer materialen. Wat er 26 november bij het slaan van de eerste paal voor de doorgang onder de nieuwe spoorbaan Rotterdam-Den Haag op Schiedams grondgebied, ter hoogte van de Nieuwpoortweg, besproken is, kan ook alles zins voor Wilton-Fijenoord van belang geacht worden. In menig opzicht heeft de onder neming iets te maken met een zo snel moge lijke verbinding aan de rechterzijde van de Nieuwe Waterweg. Voor haar is het even eens een penibele kwestie, dat de „bottle neck" genaamd de Vijfsluizen, bij een ongeluk lange tijd voor het verkeer afgesloten kan worden, waardoor dit dan zijn weg over smalle landwegen dwars door de polder zal moeten kiezen en we denken hier dan nog niet eens aan een noodtoestand b.v. op inter nationaal of politiek gebied. Trouwens, de gehele industrie van Schiedam en het Beneden-Maasgebied zal ten zeerste gediend zijn met een snelle, directe verbin dingsweg. Geen wonder, dat deze industrieën op 26 november vertegenwoordigd waren. Het sprak daarbij vanzelf, dat namens Wilton- Fijenoord Ir. B. Wilton van zijn belangstel ling blijk gaf. Hij bevond zich temidden van vertegenwoordigers van het industriegebied langs de Nieuwe Waterweg, van dat in de Spaansepolder, zowel in Schiedam als Rot terdam en van de Rotterdamse havens, de nieuwe luchthaven Zestienhoven inbegrepen, waar men met het oog op snel vervoer van bederfelijke groenten en fruit uit het West- land eveneens ongeduldig naar de totstand koming van Rijksweg 20 uitziet. Deze Rijksweg 20, waarover al zo lang gepraat is, bestaat wel en bestaat niet. Ze bestaat praktisch niet, omdat het belangrijkste deel nog ontbreekt, n.l. het gedeelte tussen Vlaar- dingen en Rotterdam. Tussen Vlaardingen en Hoek van Holland loopt een uitstekend stuk, dat reeds in 1941 vrijwel gereed kwam en waarover straks ook de Wegenwacht zal gaan rijden. Men heeft er zich ook bij de A.N.W.B. rekenschap van gegeven, dat het verkeer over deze weg steeds toeneemt. Maar dit verkeer strandt als het ware in Schiedam. Stranden is misschien het woord niet, want het vervolgt zijn weg. Hoe, dat weten we allemaal. Na de „bottleneck van de Vijfsluizen volgt een goed stuk weg, waar na bet verkeer langs Wilton-Fijenoord, dat met de nieuwe ingang-Oost een grote ver lichting schiep, als het ware zegevierend de Burgemeester Knappertlaan in trekt, om dan bij de Nieuwe Haven een nieuwe „bottleneck te ontmoeten, die het in een worstachtige toe stand doet verzeilen. We behoeven hier niet te gewagen over Gerrit Verboonstraat en Koemarktbrug en het eerste gedeelte van het z.g. Koemarktplein. Al deze ellende is als het ware gemeengoed. En nu praten we niet eens over het Marconiplein en het Mathe- nesserplein te Rotterdam De Rijksweg 20, tot Rotterdam verlengd, waar hij op het nog in aanbouw zijnde Blijdorp- plein moet uitmonden, is de enige mogelijk heid om hier afdoende verbetering te bren gen. Vandaar dat Schiedam alles in het werk zou willen stellen om die Rijksweg 20 niet alleen als tracé, doch ook als werkelijkheid op de kaart te brengen. „Jullie hebt gelijk, volkomen gelijk", zei Ir. Maris op de bijeenkomst, die na het slaan van de eerste paal plaats vond in de Aula van het Stedelijk Museum, „er heerst bij jul lie in Schiedam een noodtoestand. Maar wat denken jullie van de financiën? Mag ik even vertellen, dat de aanleg van het laatste en inderdaad belangrijkste gedeelte van Rijks weg 20 en „aanhorigheden" een slordige vijf tig miljoen gulden zal kosten? En wat den ken jullie van de drassige bodem in dat pol derland? En van al die waterlopen als Vlaar- dingervaart, Poldervaart, Schiedamse Schie, Delfhavense Schie? Wanneer we de laatste opnieuw overbruggen met een brug, geschikt voor vier lijnen naast elkaar en hoog genoeg om geen enkele hinder voor het scheepvaart verkeer op te leveren, dan zal dat het peule schilletje van zowat zeven miljoen kosten. De aanleg van Rijksweg 20 moet geschieden in het kader van de aanleg van grootse spoor- wegwerken en tevens ingeschoven worden in het stelsel van nieuwe, snelle verkeerswegen, welke door dit gedeelte van de Randstad Holland geprojecteerd zijn. Rijksweg 20 moet b.v. op Rijksweg 3 naar Gouda en Utrecht aansluiten. Neen, het is allemaal niet zo een voudig Rotterdam wil in het noorden woonwijken bouwen, welke plaats bieden voor 175.000 mensen. Wanneer deze mensen naar het wes- 13

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 15