m NIEUWS HEIDEBAD Voor elke W.F.'er, van redactiewege In 't nieuwe jaar veel heil en zegen Al kost dit wensen volgens nieuwlichters tijd en geld Gelukkig zijn er velen -ouderwets- nog op gesteld. Redactie Wilton-Fijenoord Nieuws licht was een concentratie van zovele en grote molens te vinden als liier in Schie dam, waar zij met hun twin tigen in prachtige regelmaat over de vesten waren ver deeld. Gelukkig komt de werkelijkheid onze fantasie nog enigzins te hulp, want de Walvisch, de Drie Koorn- bloemen, de Vrijheid en de Noord staan er nog als erf genamen van een roemrijk verleden. De laatste is die roem niet meer aan te zien; dubbel jammer, want juist hij is de Nestor van de fami lie; immers, al vóór 1400 is hij gebouwd, zij het als stan daardmolen en van hout, maar in 1707 werd hij op nieuw opgetrokken in steen; later stond hij in de weg, maar men kon hem toch niet missen en verplaatste hem in 1803 een tiental meters naar het water toe. Daar staat hij nog en misschien, we mogen het hopen, her krijgt hij in de nabije toe komst nog eens het voorko men waarop zijn afkomst hem recht geeft. Nu we nog midden in de winter zitten lijkt het misschien wat vreemd om over „Heide- had" te gaan schrijven. Dit heeft echter zijn reden. Meerdere jaren is de wens geuit de loting voor „Heidebad" wat vroeger te doen plaats vinden, omdat men bij „mis"-loten vaak te- laat was om nog ergens anders de vakantie te bespreken. Vandaar dat dit jaar getracht zal worden de loting eerder te houden. Er is dan) ook nu reeds gelegenheid om zich op te geven voor het doorbrengen van de vakantie in Epe. Wilt u hierbij de volgende punten in acht nemen en zo goed mogelijk beantwoorden? A. Administratienummer. B. Naam. C. Grootte van het gezin'. D. Voor hoeveel personen een huisje wordt aangevraagd. E. In welke week u met vakantie zoudt wil len gaan. Wij willen er nogmaals op attent maken, dal zij, die geen schoolgaande kinderen hebben, het beste niet in de maanden juli en augustus kunnen aanvragen, omdat in die maanden het aantal aanvragen het grootst is. Tenslotte wijzen wij u erop, dat de inschrij ving open staat tot 15 januari 1958.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 21