VERENIGING W F. Het Hoofdbestuur wenst alle leden een voorspoedig 1958 nieuws 24 an de vooravond van Kerstmis is het goed even te mijmeren over de dingen, welke in het afgelopen jaar zijn gepasseerd. Ook in onze vereniging willen we deze traditie hoog houden en de verslagen van de afdelingen geven daarvan duidelijk blijk. Niet overal was het alleen maar vreugde, welke de vrije tijdsbesteding bracht. Het verlies door de dood van goede vrienden werpt voor velen een schaduw op de gezellige en prettige ogenblikken in verenigings verband doorgebracht. In deze dagen in het bijzonder gaan onze gedachten uit naar hen, die ons ontvielen en wij denken daarbij ook aan hun nabestaanden, voor wie het zo moeilijk kan zijn te berusten in het geleden verlies. Het leven gaat voort. Het lijkt wel of het tempo steeds sneller wordt. Kunstmanen vliegen met ongekende snelheden door het heelal. Radio en televisie brengen ons binnen weinige uren op de hoogte van dingen, welke overal op de wereld gebeuren. Er schijnt geen tijd voor bezin ning meer te zijn. Waar gaan we heen, waar gaan we heen! Geen mens kan daarop een antwoord geven. Maar toch moet het mogelijk zijn door gezamenlijke inspanning al die krachten, welke de we reld dreigen te vernietigen, in de hand te houden. Kunnen wij als Personeelsvereniging daar dan enige invloed op uitoefenen, zult u zich afvragen? Ja, zeg ik u, dat kunnen we. Niet door ons te verzetten tegen de ontwikkeling van de techniek en laatdunkend te oordelen over kunst manen, atoomenergie enz. enz. Deze ontwikkeling is niet te stuiten, maar wel is het mogelijk om de mens, die deze techniek meent te beheersen, ervan te doordringen welk een enorme verantwoordelijkheid op hem rust. Dat kunnen we. En natuurlijk is dat voor ons alleen maar mogelijk in eigen kring. Van deze kring van mensen, die eenzelfde hobby hebben of eenzelfde sport beoefenen, kan een enorme invloed uitgaan. Een veel grotere invloed dan we durven denken. Waar gaat het namelijk in wezen om. Het gaat om de verhoudingen tussen de mensen onderling. In ons kleine verband zijn de mogelijkheden om tot goede intermenselijke verhoudingen te ko men vele en het doel van onze vereniging moet toch in de eerste plaats zijn ook al is dat dan niet in (1e statuten vastgelegd de leden tot elkander te brengen, waarbij elk lid de le vensbeschouwing van de ander respecteert. Doen we dat, dan is de basis voor goede verhou dingen onderling gelegd en kunnen we verder werken aan de verwezenlijking van onze doel stelling. Het bijna afgelopen jaar heeft vele spanningen gebracht en we behoeven er niet aan te twijfelen of deze er ook in de toekomst zullen zijn. Wij moeten ons echter wapenen tegen spanningen in eigen kring en dat kunnen we zeker bij de uitoefening van onze hobbies, of dat nu is een partijtje tennis, biljart of het gezamenlijk zien en beluisteren van een cabaret-programma. In dit verband kunnen we bij uitstek onszelf zijn en trachten de verhoudingen tot elkander zo gaaf mogelijk te houden. Als we dat gezamenlijk willen, kunnen we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoettreden en zullen we een bijdrage ook al is deze nog zo klein geleverd hebben aan de goede verstandhouding tussen de mensen onderling. C. K. AFDELING BILJART Jaarverslag 1957 Aan het einde van 1957 willen wij nog even een blik-terug werpen op de voornaamste gebeurtenissen uit onze vereniging. Achteraf bezien is dit een jaar geworden waar we niet zulke prettige herinneringen aan zullen behouden, want onze vereniging leed een groot verlies door het overlijden van haar oud-voorzitter, de heer A. P. H. Bosdijk. Alle door ons gespeelde twee-kampen werden met groter of kleiner verschil verloren, maar gelukkig zijn er ook nog opgewekter berich ten te geven en het voornaamste is wel, dat de onderlinge competitie dit jaar weer eens volledig werd uitgespeeld, dank zij de zg. groepenindeling, die zeer goed voldeed en welke we ook in de nieuwe competitie zullen handhaven. Clubkampioen werd de heer L. Huksloot, wiens naam in de wisselbeker is gegraveerd, waardoor de waarde hiervan weer is gestegen. De prijsuitreiking had dit jaar een sober karak ter; het was alleen jammer dat er weer zoveel leden verstek lieten gaan. Laten wij de goede voornemens, die wij aan het begin van een nieuw jaar altijd hebben, in 1958 verwezenlijken met een betere opkomst op club avonden en tweekampen. Het bestuur wenst directie, hoofdbestuur, zuster verenigingen en eigen leden een in alle opzichten zeer voorspoedig nieuwjaar toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 26