S» NIEUWS 28 wen dit echter nog als een goed resultaat: onze hulde aan de deelnemers. Zo ziet men dus, dat de hen gels van W.F. niet stil zijn ge weest ook al zijn hengelaars bij uitstek rustige mensen. Zij, die zich nog niet als lid heb ben durven melden, kunnen dit gerust doen; er is nog plaats genoeg in onze club. Naast dit verslag over het af gelopen jaar is het ons een be hoefte om aan hen, die hebben medegewerkt om dit resultaat te behalen en onze concoursen te doen slagen, onze hartelijke dank te betuigen. Ook danken wij het hoofdbe stuur voor de medewerking, die wij mochten ontvangen, zomede degenen die een prijs of prij zen beschikbaar stelden. Het is ons een behoefte om de directie, het hoofdbestuur, het bestuur, de leden van onze zus terverenigingen en onze eigen leden met al hun verwanten, prettige kerstdagen en een vreedzaam 1958 toe te wensen, want: „vrede op aarde, in de mensen een welbehagen" heb ben wij allen zeer nodig in deze dagen. Het Bestuur. Op 22 juni werd een concert gegeven te Kethel. 6 Juli werd een middag vol sensatie. Begunstigd door prachtig zomerweer trokken het Dames- en Mannenkoor met onze Har monie in de beste stemming in 7 autobussen naar het „Krui- ninger Gors" te Oostvoorne om aldaar gezamenlijk een concert te geven. Op de heenreis bleek echter de brug bij Spijkemsse defect te zijn; na deze vertraging sprong plotseling een ruit van de eerste autobus. Tijdens het concert brak een hevig on weer los waardoor dit concert letterlijk in het water viel. Jam mer, zeer jammer, dat deze zo veelbelovende reis en dit met zoveel spanning tegemoetgeziene concert op deze wijze moesten verlopen. Op 15 juli was het 10 jaar geleden, dat onze directeur, Ir. B. Wilton, het ere-voorzitterschap van onze Harmonie aanvaardde. Als sluitstuk van de Schiedamse vakantieweek verleende onze Harmonie op 31 augustus haar medewerking aan de taptoe op de Speelweide aan de Vlaardingerdijk. Op 7 september behaalde ons tamboercorps (drumband) op het Druivenconcours te Naaldwijk onder leiding van tambour- maitre C. H. van Veen met 84H punt een le prijs. Het is zeker, dat het verenigingsleven in het algemeen te lijden heeft door de ontwikkeling van radio en televisie. Trots dit kunnen wij toch vermelden, dat het ledental in het afgelopen jaar is gestegen tot 82. Aanmelden als donateur van onze Harmonie kunt u doen aan het secretariaat Alb. Cuypstraat 13 b te Schiedam of bij één van onze leden. Voor het a.s. concert op 30 januari 1958 in het Passage Theater alhier ontvangt u dan reeds 2 plaatsbewijzen. Mogen wij dit korte verslag besluiten met onze directie, het hoofdbestuur en onze donateurs onze dank te betuigen voor hun steun en medeleven dit jaar weer aan onze Harmonie betoond. Tenslotte wensen wij alle lezers van het W.F-Nieuws prettige Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 1958 toe. Het Bestuur. AFDELING KLAVERJAS. Jaarverslag 1957. Ook 1957 heeft, wat onze afdeling betreft, weer een in alle opzichten bevredigend resultaat te zien gegeven, d.w.z. ons ledental heeft zich, al schommelend, op hetzelfde niveau ge handhaafd. In het competitiejaar 1956-1957 eindigden onze teams, na een goed begin, in het midden van de ranglijsten. Wij ontvingen in het afgelopen jaar diverse uitnodigingen voor het deelnemen aan concoursen en wij hebben van enkele met afwisselend succes gebruik gemaakt. Ook in de zomeravond-kampen werd gezellig gespeeld. Het paasconcours zorgde ervoor, dat geen lid zonder eieren naar huis ging. Bij het verschijnen van dit laatste W.F.-Nieuws van 1957 zit ook waarschijnlijk het Kerstcon cours er weer op. Zoals gezegd zijn we wat het ledental betreft tevreden, hetgeen evenwel niet wegneemt, dat we voor meerdere W.F.-Klaverjassers nog best een plaatsje kunnen inruimen. (Secretaris: W. Jansen, Hoogenwaardstraat 70e te Rotterdam). Wij besluiten met onze beste wensen voor 1958 aan de directie, het hoofdbestuur en de besturen der diverse afdelingen van onze vereniging. Het Bestuur. „THE MUSIC BOYS" ij wensen directie, hoofdbestuur, afdelingsbesturen en alle W.F.-werkers een in alle opzich ten voorspoedig 1 9 5 8. „The Music Bovs".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 30