29 a1J§) nieuws AFDELING O. EN A. Jaaroverzicht 1937 |n het jaaroverzicht van 1956 spraken wij de verwachting uit, dat het ledental hetwelk eind december 1956 1659 bedroeg, in de loop van het jaar 1957 weer zou stijgen tot 1700. Tengevolge van het bedanken van leden per 1 januari 1957 en vertrek door ontslag enz. was het ledental per 1 juli 1957 echter teruggelopen tot 1534. Na het bekendmaken van het programma voor het seizoen 1957/ 1958 steeg het ledental echter aanzienlijk en bedroeg op 1 decem ber 1957 weer 1704. Deze verheugende groei wordt op 1 januari 1958 helaas weer ongedaan gemaakt door het bedanken van ca. 200 leden, waaronder vele leden, die al jarenlang lid zijn van onze afdeling. Naar onze mening is de oorzaak van deze teruggang te wijten aan „Televisie". Wij vertrouwen er echter op dat, wanneer men ken nis neemt van het komende programma, een stroom van nieuwe leden zal volgen. Na deze afdwaling echter terug naar 1957. Het programma kon, dank zij de in 1956 ingevoerde contributie verhoging, weer aanzienlijk verbeterd worden. Ook in 1957 moesten maandelijks 7 avonden gegeven worden, t.w. in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 21 januari 1957; in de samenstelling van het bestuur kwam geen wijziging. In het nu aflopende jaar werden de navolgende avonden gegeven: Januari Februari Maart April Mei September Cabaretavonden met bal na. Filmavond, o.a. journaal W.F. 1956. Operette „Die Czardasfürstin" door de Haagse Ope rettezangers. „Merkwaardige Dieren en Mensen in Australië door Dr. Lodewijks. Toneelstuk „Per luchtpost" door „Utile Duld" uit Oktober November Schiedam. Toneelstuk spelers". Filmavond „Een huis vol herrie" door „De Schouw- „Because you 're mine". Cabaret-revue „Krantenknipsels" door het gezelschap Adrie van Oorschot. December Cabaretavond met bal na. Wij besluiten dit overzicht met alle leden en niet-leden aan te raden: let op het programma t/m mei 1958, zoals hierna vermeld en wij twijfelen er niet aan of u blijft of wordt dan lid van onze afdeling. Tenslotte wensen wij directie, hoofdbestuur en alle leden van de vereniging en andere W.F.-werknemers met hun familie een voorspoedig 1958 toe. Wat komt in 1938. Januari Cabaretavonden met bal na. Februari W.F.-journaal 1957 en operette „lm weissen Rössl". Maart Toneelstuk „Meeuwen boven Sorrento" door „Mutia Amicitia". April „Caprice" kleinkunst-programma door Jetty Cantor, Maarten Kapteyn en Pierre Palla. Mei Operette „Die Geisha" door het Verenigd Operette Gezelschap. Wat dit allemaal kost? De contributie bedraagt slechts 1, per maand; u heeft dan recht op toegang voor 2 personen tot alle avonden. Het Bestuur. SCHAKEN - 1957 anneer u dit blad regelmatig leest (en dat mogen we toch wel veronderstellendan zult u in dit verslag weinig nieuws vin den en mogen wij volstaan met enkele momenten" uit ons schaakleven ge durende dit jaar te memoreren. In de maanden januari, februari en maart hebben we prettig als altijd) en met zeer succesvol resultaat ge schaakt: ons eerste tiental werd kam pioen in de 2e klasse en ons tweede tiental dito in de 4e klasse van de Nieuwe Rotterdamse Schaakbond, zo dat beide tientallen promoveerden enwe twee schaakklokken als prijs in de wacht konden slepen. In de maanden april en mei werden de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap van Schiedam en Rot terdam gespeeld in onze respectieve clublokalen. Hoewel geen W.F.-spe ler de eerste plaats bereikte, is dit voor ons toch een goede oefening geweest en we hopen een volgende maal beter uit de bus te komen. Helpt u daar ook aan mee, ongeorganiseerde scha ker De maanden juni, juli en augustus zijn altijd de zgn. komkommer- maanden" De interesse verflauwt dan door zomerweer, vakanties en dergelijke. In september zijn we met nieuwe ener gie begonnen, thans voor de eerste maal in ons verentgingsbestaan met drie tientallen in de Bondscompetilie. Deze is uiteraard nog in volle gang. Het is echter goed merkbaar, dat ons le en 2e tiental thans in een hogere klas spelen, waardoor dus de resul taten niet zo daverend kunnen zijn als het vorige jaar, doch we doen ons best ons in deze klassen te handhaven. Ons ledenaantal is vrij stabiel, de op komst kan (altijd) nog beter zijn, de onderlinge verhoudingen zijn prima al met al kunnen ive op een best ver enigingsjaar terugzien. Wij hopen dat 1938 voor onze afde ling ook een gunstig jaar moge zijn, waarin we alsnog veel Wiltonnezen als nieuive leden mogen inschrijven en verder gaan we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Zowel voor hoofdbestuur, afdelings besturen als onze eigen leden in elk opzicht: een gelukkig 1938. Het Bestuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 31