NIEUWS 30 AFDELING MANNENZANG jaarverslag 1957 |oals ieder jaar gebruikelijk volgt hier een over zicht omtrent de verrichtingen van ons koor. Na intensieve voorbereiding werd, in samenwer king met het Dameskoor W.F., op vrijdag 12 april 1957 een concert gegeven in de Grote Kerk te Schiedam. Aan dit concert werd verder medewerking verleend door de Kralingse Orkestvereniging en solisten. Daartoe uitgenodigd door de Federatie van Kampeer verenigingen te Oostvoorne, werd daar ter plaatse op zaterdag 6 juli 1957 een concert verzorgd in samenwer king met het Dameskoor en de Harmonie W.F. Vervolgens gaf ons koor op zaterdag 28 september een concert voor de verpleegden in de Boezembarakken te Rotterdam. De jaarvergadering vond plaats op 28 november j.l. Onze penningmeester, de heer Versluis, wenste niet meer voor een nieuwe benoeming in aanmerking te komen. Bij de bestuursverkiezing werd als nieuwe bestuurder gekozen de heer W. Egberts. Op zaterdag 30 november werd, aan de in het kader der door de Federatie van zangverenigingen in Nederlandse bedrijven verzorgde Reünie, door ons koor deelgenomen. Bij de jaarlijks plaats hebbende overdracht van de Noorse kerstboom aan de gemeente Rotterdam zullen wij met het mannenkoor Verenigde Zangers, hetwelk eveneens onder leiding staat van onze dirigent, de heer Lucas en het orkest van het Leger des Heils onze medewerking verlenen. Hierna zal het jaar 1957 worden afgesloten met ons jaarlijks concert voor de verpleegden in de Boezemba rakken te Rotterdam op 2e kerstdag. Tenslotte willen wij directie, hoofdbestuur, bestuur en leden van zusterverenigingen, onze dirigent en leden met hun verwanten een succesvol jaar wensen. Het Bestuur. AFDELING VOETBAL Jaaroverzicht 1957 |y onze afdeling heerst een goede sfeer, steeds melden zich nog nieuwe leden. Aan het eind der competitie werd een balans opgemaakt wat betreft de standen der elftallen. Allen hadden goede plaatsen bezet. Dit jaar maakten wij met een 50-tal per sonen een trip tiaar Assen voor een ont moeting met de v.v. Attillawaar wij vriendelijk en gastvrij werden ontvan gen. Wij hopen deze vereniging het ko mende jaar een „return match" te kun nen aanbieden. Vriendschappelijke wed strijden enz. werden op een enkele uit zondering na door vakanties belemmerd, hoor het nieuwe seizoen in september werd met vier elftallen gestart. Illusies maken wij ons nog nietdoch on der leiding van onze nieuwe verzorger geloven wij dit jaar een goede kans te maken. Het hoofdbestuur gaf ons toe stemming om gebruik te maken van het sportlokaal, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Op dinsdagavond 8 uur worden de spelers daar een paar uur getraind, ivat bij de wedstrijden goed merkbaar is. Wij hopen, wanneer wij het nieuwe sportcomplex gaan gebruiken, dat wij met nog meer elftallen kunnen starten, waarvan het eerste elftal dan in de K.N.V.B. Tenslotte danken wij de directie en het hoofdbestuur voor de prettige samen werking en wij wensen tevens dat 1958 voor allen met hun gezinnen veel voor spoed en geluk mag brengen. Het Bestuur. AFDELING TAFELTENNIS Jaarverslag 1957 ■■■an de vijf teams onzer vereniging, die het afgelopen jaar aan de competitie van de Bfll Nederlandse Tafeltennisbond hebben deel genomen, zijn de eerste vier naar een hogere klasse gepromoveerd, waardoor W.F. dit seizoen voor het eerst met een team in de eerste klasse vertegenwoordigd is. Als gevolg hiervan ontmoet ten de spelers in de in oktober j.l. begonnen nieu we competitie aanzienlijk meer tegenstand dan in het vorige seizoen; vooral ons eerste en ons derde team hebben zich nog niet zo goed aan hun nieuwe omgeving kunnen aanpassen en zullen het moeilijk krijgen om zich dit jaar te handhaven. Naast deze pessimistische geluiden is er gelukkig ook beter nieuws: alle andere teams (in totaal doen er ook dit jaar weer vijf aan de competitie mee) hebben in hun respectievelijke afdelingen een goede kans op het kampioenschap, zodat het niet uitgesloten is, dat ook dit seizoen weer met één of meer promoties besloten zal worden. Tot slot wensen wij zowel het hoofdbestuur als de besturen en leden van de andere afdelingen een voorspoedig 1958 toe. Het Bestuur. AFDELING TENNIS jaarverslag 1957 ■■■et jaar loopt ten einde, dus is de tijd weer I aangebroken voor het opmaken van het ■M jaarverslag. Hoewel het ledenaantal van onze club zich iets heeft uitgebreid in 1957 (thans 47), heeft dit niet geleid tot een te drukke bezetting van onze tennisbanen, zodat er altijd nog ruimte is voor nieuwe leden. Dit jaar hebben twee teams deelgenomen aan de competitie. Het eerste team heeft het tot afde-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 32