j 31 NIEUWS lingskampioen gebracht, maar slaagde er jammer genoeg niet in te promoveren naar een hogere klasse. Een volgend jaar beter! Wij kunnen nog altijd goede krachten voor de competitie gebruiken en daar de teams maanden tevoren bij de bond moeten worden ingeschreven, vragen wij nu reeds aan dames en heren, die in het a.s. seizoen aan de competitie willen deelne men, zich met mej. Phaff, afdeling Secretariaat in verbinding te stellen. Het jaarlijkse sluitingstoernooi dat op week-ends s wordt gespeeld, werd dit jaar enigszins anders op gezet en wel in de vorm van een halve competitie. Op 24 augustus werd begonnen en de laatste wed strijd werd gespeeld op 19 oktober (storm, regen en A-griep). Ér werd vinnig gestreden. Mejuf frouw Scholten en ons Italiaanse lid Delio Ven tura kwamen als winnaars enkel-spel uit de strijd en kwamen in het bezit van de wisselbekers. Tenslotte wensen wij de leden van afdeling Tennis en verdere vrienden een voorspoedig 1958. Het Bestuur. AFDELING ZWEMMEN Jaaroverzicht 1957 |et meest verheugende feit van het afgelopen jaar was ongetwijfeld e uitreiking van het 500ste liploma door de heer Ir. B. Wilton aan de gelukkige 'reddy van Lare tijdens ons fzwemfeest op 12 oktoher .1. )eze mijlpaal is een goede timulans om op de inge- lagen weg voort te gaan. Vanneer wij verder nog een erugblik werpen op het aar dat bijna achter ons igt, dan kunnen wij in de erste plaats met genoegen constateren, dat het ledental ve>er een flinke sprong om- ïoog maakte, n.l. van 680 op '47. det aantal kinderleden steeg an 445 tot 485. Dit grote lantal schept vooral op het ;ebied van leiding en lesge- 'en grote problemen. Gebrek lan voldoende kader noopt ins de aanmeldingen van lieuwe kinderleden af en toe stop te zetten, teneinde wat meer ruimte te verkrijgen in het ondiepe gedeelte van het bassin. Wij doen derhalve nogmaals een beroep op per soneelsleden die de zwem kunst machtig zijn, de afde ling Zwemmen daadwerke lijk behulpzaam te zijn bij het lesgeven. Men kan zich hiervoor bij het bestuur op geven vóór de aanvang van onze cluburen. Wedstrijdzivemmen Tn het afgelopen jaar wer den door onze wedstrijd zwemmers en -zwemsters weer heel wat persoonlijke en clubrecords verbeterd. Praktisch in elke wedstrijd was er voor onze vereniging een record bij. De klassementsproeven en de clubkampioenschappen ga- van hetzelfde resultaat te zien: over de gehele linie betere tijden. Vooral bij de jeugd zijn de tijden sterk ver beterd ten opzichte van het vorige jaar. Dit jaar voor het eerst zijn buiten de klassementsproe ven nog clubkampioenschap pen gehouden. De totaaltijd van drie zwemslagen lever de een plaats op in het alge mene klassement. De club kampioenen kregen een di ploma en de eerste uit het algemene klassement een vaantje. Aan verschillende wedstrij den hebben onze wedstrijd leden deelgenomen, o.a. de Shell-vierkamp, Z.R.O.-com- petitie, nationale wedstrij den van D.Z.V., onderlinge wedstrijden, e.a. De wisselbe ker van de Shell hebben we voor dit jaar niet kunnen bemachtigen, met gering ver schil werd verloren en in het eindklassement door ons een eervolle tweede plaats bezet. Door organisatorische moei lijkheden is de tweekamp tegen C.W.P. uitgesteld. De ze wordt voor 1957 nu ge houden op 18 januari 1958 in het Sportfondsenbad te Schiedam. Over het nieuwe buitenbad „Groenoord" hebben wij niets dan lof. Ook ons club uur daar is een succes ge weest. Vooral onze wedstrijd leden hebben druk gebruik gemaakt van dit bad. Het is echter wel wenselijk, dat het volgende jaar ook de andere leden meer komen, want het bad biedt voldoende ruimte voor onze gehele vereniging. Waterpolo Het ledental van de water- polo-ploeg is weer in stijgen de lijn. Vele jongens hebben de stap gewaagd om de trai ning bij te wonen en enkelen hebben al wedstrijden ge speeld. Alleen zij, die regel matig en geconcentreerd trainen, zullen bij waterpolo iets bereiken. Blijven de jongens die er nu zijn, con stant de training bezoeken, dan kan hieruit een goed zevental gevormd worden. De zomercompetitie leverde voor ons zevental een onder ste plaats op, doordat slechts één wedstrijd in winst kon worden omgezet en de vijf andere verloren werden. De wintercompetitie, welke reeds voor een deel gespeeld is, geeft ook al geen grote suc cessen te zien, hoewel het spelpeil iets verbeterd is. Voor de bekercompetitie van de Z.R.O. is ook ingeschre ven, daar deze wedstrijden zeer geschikt zijn als oefen partijen. Enige malen zijn ook vriend schappelijke wedstrijden ge speeld tegen Shell, Dockyard en R.E.T., allen met het zelfde doel, nl. om wedstrijd routine te verkrijgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 33