BIJ DE JAARWISSELING ORGAAN VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN WILTON-F IJ ENOORD-SCHIEDAM 1 NIEUWS |ederom naderen de feestdagen van Kerst mis en Nieuwjaar, waarbij Kerstmis ons wel het meest aanspreekt. Sinds onheuglijke tijden toch wordt dit feest, waar bij het beste in de mens naar voren komt, gevierd en ook voor die volkeren, die onze christelijke beschouwing van Kerstmis niet kenden, waren deze dagen vreugdedagen, waarin de zonnewende, het weer toenemen van het licht, werd begroet. Hieraan herinnert o.a. nog het midwinter blazen in Twente, dat zijn oorsprong vond in die tijd dat de mensen met verlangen naar het lengen der dagen uitzagen. Heeft dit in onze moderne tijd nog die bete kenis? De techniek heeft zich zo ontwikkeld, dat wij in onze samenleving steeds verder af komen te staan van de natuur. Verlichting, verwarming, amusement hebben zich steeds meer in ons huis en werk geplaatst, zodat de vroeger zo lange winteravonden meer dan gevuld kunnen worden, zonder dat men zich hiervoor veel inspanning behoeft te getroosten. Wij weten meer dan vroeger, omdat alles wat er op onze aarde gebeurt in enkele ogen blikken aan ons wordt bekend gemaakt door radio, courant en televisie. Hierdoor dringen prettige gebeurtenissen snel tot ons door, maar ook de onplezierige, niet alleen voor onszelf maar ook voor ande ren, waarin wij toch dikwijls meer meeleven dan wij zelf willen bekennen. Zo blijkt het dat wij, hoewel wij zo veel meer kunnen, toch meer zorgen hebben, mede door het tempo waarin alles over ons komt. Dan kunnen ook wij, hedendaagse mensen, verlangen naar een ogenblik van rust in dat werk om te toeven met degenen, die ons dier baar zijn. Voor een groot gedeelte der mens heid zal daarbij de Kerstgedachte levendig zijn. Dat u allen, ieder naar uw aard, deze ko mende dagen mogen beleven als feestdagen, die u de sterkte geven om uw taak met her nieuwde moed voort te zetten. De Directie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 3