NIEUWS 2 Ingenieur I. K. Brunei, die in het jaar 1857 - in de eer ste dagen van november - op het punt stond om zijn meest vermetele conceptie, de reuzenstoomboot ^Levia than"van stapel te zien lopen, was zijn tijd ver vooruit. Hij had zich reeds overal aan gewaagd: hij had bruggen en tunnels gebouwd en hij had de „Great Western" ontworpen, de eerste stoomboot, die een regelmatige lijndienst op Amerika onder hield - een bootje volgens onze begrippen, want niet meer dan 65 meter lang, maar voor die tijd, anno 1838, een ver bazingwekkende prestatie. Haar eerste reis naar Amerika maakte de „Great Western" met slechts zeven passagiers aan boord. Men durfde er zich eenvoudig nog niet aan toe te vertrouwen. De „Great Western" gebruikte 22 dagen voor de reis naar Amerika maar slechts 14 dagen voor de terugreis. Onze Franse ingenieur liet zich niet ontmoedigen en bouwde twee jaar later een nog groter schip: de stoomboot „Brittannia", die een lengte had van 84 meter, met een machine van 710 paardekracht. Voor men op 1 mei 1854 de kiel legde voor Brunels „Levia than", was geen enkele boot groter geworden dan de „Persia", die lange jaren het record hield met 117 meter. Brunei wilde een schip bouwen, dat vijf of zesmaal zo groot was als de tot dat moment bestaande stoomboten; een schip, dat zonder te bunkeren naar Australië, Hongkong of India zou kunnen varen in de helft van de tijd, die men er tot dat mo ment voor nodig had. De „Leviathan" zou 211 meter lang worden, 32.000 ton draagvermogen krijgen en machines van in totaal 8000 pk. Het schip zou in 44 dagen van Londen naar Australië kunnen varen met 4000 mensen aan boord en de post vervoeren met een mail-contract van de Britse regering. Het was moeilijk geweest de één miljoen tweehonderdduizend pond sterling te vinden, die voor de bouw nodig waren, maar de tijden waren gunstig voor de scheepvaart op de Oost en het was de zojuist opgerichte Great Eastern Navigation Com pany, die de financiering voor haar rekening had genomen. Drie en een half jaar waren honderden arbeiders met het ge weldige karkas bezig. Dertigduizend ijzeren platen en drie miljoen klinknagels hadden zij er in verwerkt. De „Leviathan" had een vierbladige schroef met een doorsnee van IYt. meter en een gewicht van zestig ton, maar voor alle zekerheid had Brunei haar ook nog uitgerust met twee machtige raderen, ca. twintig meter in doorsnee, die twaalf omwentelingen maakten in de minuut en bovendien nog met zes masten, waarvan de hoogste ongeveer 70 meter was. Een merkwaardig schip: naast zijn vijf schoorstenen (twee voor de machines ter aandrijving der raderen en drie voor die ter aandrij ving van de schroef kon het schip 5400 m2 zeil voeren. Maar voorlopig was het nog niet zo ver: de dubbelwandige buik was ge reed, de waterdichte schotten over dwars, tien stuks ca. achttien meter uiteen, waren geplaatst; twee water dichte schotten met een lengte van 100 meter doorsneden het schip over langs. Alles was op die 2e november, nu precies een eeuw geleden, voor de tewaterlating gereed. De stutten wa ren weggehaald en de kolos rustte op twee ijzeren sleden op rails. Heel Londen was uitgelopen om deze zeld zame stapelloop te zien en er lagen zoveel bootjes in de Theems bij de werf in Millwall, dat men springend van dek op dek van de ene oever naar de andere kon komen. Miss Hope, de dochter van de president van de Great Eastern Nav. Comp. sprak de woorden: „Ik doop u „Leviathan" en ik wens u behouden vaart!" Er kwam beweging in het ijzeren ge vaarte; de stoomfluiten begonnen reeds te loeien en de vele kijkers hie ven een enthousiast gejuich aan. Maar helaas, het was te vroeg om te juichen. Men had alles gedaan om een gelei delijke afloop te verzekeren. De sle den lagen aan kettingen via katrollen verankerd aan reusachtige trommels, drie meter in doorsnee. Deze werden bediend met behulp van windassen met vijf meter middellijn, waarbij de mannen, die de vaart van de „Levia than" moesten temperen, maar nie tige poppetjes leken. Het metalen karkas ontwikkelde bij zijn stapelloop echter zulk een enorme kracht, dat de mannen als veren in het rond ge slingerd werden. Twee kwamen daar bij om het leven; vele anderen wer den ernstig gewond. Er was - aan de voorsteven - nog een tweede remtrom- mel en de arbeiders hier wisten het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 4