5 NIEUWS bezoeker op het schip verdwaald was geraakt en nooit was teruggevonden. En ja hoor, ditmaal kregen de pessimisten gelijk. De „Great Eastern" haalde in de Ierse zee wel de voor geschreven snelheid van 28 km per uur, maar er deed zich een ontploffing voor, die aan zes man het leven kostte en de prachtige, met spiegels beklede salon - dertig meter lang, elf breed en vier hoog - volkomen vernielde. Er waren ook goede dingen: de stoomstuurmachine, een nieuwigheid in die tijd, maakte dat de boot naar elke beweging van het kleine stuur wiel luisterde. Het duurde tot juni I860 voordat alles her steld was. De „Great Eastern" was ingericht voor 800 passagiers eerste klas, 2000 tweede klas en 1200 derde klas en telde een be manning van 400 koppen. Er was een biljartzaal en een biblio theek aan boord, iets wat tot dat moment nog niet in de scheepvaart gezien was. Voor de 4400 opvarenden waren er echter maar 20 reddingboten. Overigens was het niet om deze redenen, dat het publiek geen \ertrouwen in het monsterschip had. Het paste met zijn onge kende afmetingen eenvoudig niet in de geest van de tijd. Het was te modern. Was het niet ontijdig gesloopt, dan zou het zelfs in onze jaren, mits uitgerust met moderne motoren, de strijd met de schepen van de twintigste eeuw hebben kun nen opnemen, maar dan - natuurlijk - zonder masten, zeilen en raderen. Het zou tot 1899 duren voor een groter schip werd gebouwd, t.w. „The Oceanic". Maar de „Great Eastern" kon bij de passagiers geen genade vinden. Haar eerste tocht naar Ame rika maakte het schip met slechts 36 passagiers aan boord. Het volbracht deze reis in elf dagen, maar had dan ook alle zeilen bijgezet. De ontvangst in New York was overweldigend. Honderden boten en bootjes voeren het reuzenschip uren ver tegemoet. Maar Amerikaanse passagiers: ho maar! Men herin nerde zich de verdwaalde en nooit teruggekeerde bezoeker, de beide doden in de dubbele wand, de plotselinge dood van Brunei, de ongelukkige proefvaart met haar zes doden. Daar bij kwam nog, dat een der eerste kapiteins van de „Great Eastern" onder mysterieuze omstandigheden verdronk in de haven van Southampton. Zeker, de tweede overtocht een jaar nadien werd volbracht in 10 dagen, maar het aantal passagiers was maar weinig groter en ook deze tocht leverde een ver lies op. De rederij legde de boot eenvoudig op. Nog een enkele keer is de „Great Eastern" nadien als passa giersboot gebruikt. In 1861 gebruikte de Britse regering het voor een troepentransport naar Canada. Tweeduizend solda ten met hun vrouwen werden vlot en veilig overgezet in luttele dagen tijds. Maar tijdens de vierde reis geraakte de boot bij de Ierse kust in een zware storm. De raderen werden afgerukt en de stoomstuurmachine raakte onklaar. Nog maar net kon de boot een veilige haven bereiken. Nadien kwam het voor de „Great Eastern" van kwaad tot erger. Van 1865 tot 1875 deed het schip nog prachtig dienst bij het leggen van transatlantische kabels. In 1886 kreeg het echter reclameborden op zijn buik tijdens een internationale tentoon stelling in Liverpool. Het trok toen niet minder dan een half miljoen belangstellenden, maar zelfs dat lukte sedertdien nooit meer en ten einde raad sleepte men het naar de sloper. Het duurde twee jaar voor men de afbraak had voltooid. In een cel van de dubbele bodem vond men het geraamte van een man, een scheepsbouwer, die 32 jaar voordien was inge klonken en een jammerlijke dood was gestorven KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING „Het heeft Hare Majesteit de Ko ningin behaagd bij Koninklijk be sluit van 26 oktober j.l. no. 14, aan de heer J. P. Roos, als brander in dienst van uw vennootschap, toe te kennen de ere-medaille in brons, ver bonden aan de Orde van Oranje- Nassau". Het bovenstaande is een uittreksel van een schrijven, dat de Burgemees ter van Rotterdam aan onze directie richtte en dat voor zich zelf spreekt. De heer Roos vierde op 23 no vember j.l. zijn 40-jarig jubileum en werd naar aanleiding hiervan met zijn echtgenote in de directiekamer ontvangen. In het bijzijn van chefs en vertegenwoordiging van het per soneel werd de jubilaris toegesproken door Ir. B. Wilton en werd hem de modelonderscheiding opgespeld. Een kleinere draagmedaille ontving de heer Roos namens de onderneming. Ook onzerzijds gelukgewenst met de onderscheiding!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 7