VACANTIEREGELING 1958 vjjj) NIEUWS 6 De schoolvakanties (gewoon lager onderwijs) in onze om geving zijn als volgt vastgesteld: Rotterdam Schiedam jvan 14 Juh t/m 13 auëustus Vlaardingen van 21 juli t/m 23 augustus Na overleg met de Ondernemingsraad is besloten de aan eengesloten vakanties te concentreren in de periode van 7 juli t/m 27 augustus. De vakantie zal zoveel mogelijk moeten worden opgenomen in de navolgende tijdvakken Schiedam Fijenoord Rotterdam jvan 19 t/m 30 juli 1958 van 2 t/m 13 augustus 1958 De aaneengesloten vakantie begint dus op zaterdag en eindigt op woensdag. Voor die afdelingen, welke met onderhoudswerkzaam heden belast zijn, zal getracht worden de vakantie zo veel mogelijk buiten de bovengenoemde aaneengesloten vakantieperiode vast te stellen. Van de 6 snipperdagen (waarvan 1 zaterdag) is één volle dag gesplitst in 2 zaterdagen. Deze zaterdagen zijn als volgt vastgelegd: 1 zaterdag vóór de aaneengesloten vakantie 1958, de andere zaterdag op 27 december 1958. Er blijven dus over 5 snipperdagen (waarvan 1 zater dag). Van deze snipperdagen kunnen er één of meer aan de aaneengesloten vakantie worden gekoppeld. Bui ten de snipperdagen zal geen vrijaf voor eigen rekening worden gegeven. Uiteraard geldt bovengenoemde vakantie-regeling slechts ten volle voor hen, die op 1 januari a.s. reeds bij de on derneming werkzaam zijn en gedurende het gehele jaar 1958 in dienst blijven. Een ieder is gehouden het juiste tijdvak van zijn vakan tie vóór 1 april a.s. op te geven aan de baas van zijn afdeling. Slechts in bijzondere gevallen zal aan het ver zoek om de vakantie buiten deze periode te mogen op nemen, tegemoetgekomen worden. Als bijzonder geval zal o.a. het doorbrengen van de vakantie in Heidebad gelden. Er wordt op gewezen, dat de vakanties voor de bouw vakken worden gegeven in de periode van 12 tot 21 juli. Bij een der komende loonbetalingen zullen in de loon zakjes formulieren worden gedaan, welke vóór 1 april a.s. ingevuld bij de baas van de afdeling moeten wor den ingeleverd. Zij, die niet tijdig opgeven, wanneer zij met vakantie willen gaan, moeten er op rekenen, dat zij zoveel moge lijk zullen worden ingedeeld in bovengenoemde, voor Schiedam, Rotterdam en Fijenoord vastgestelde pe rioden. In verband met eventuele wijzigingen in de schoolva kanties enz. wordt geadviseerd geen afspraken voor de vakantie van het jaar 1959 te maken. De Directie. Schrikt niet, geachte lezers, van dit opschrift. Meerderen van u horen wij al met een sneer zeggen: „as-je-me- nou, we zijn geen kapitalist!", maar zo'n vaart loopt het niet. Van tijd tot tijd enig geld naar de spaarbank brengen is in wezen toch óók een manier van geldbelegging. Enerzijds is zo'n bank een veilige bewaarplaats, anderzijds vergroot de gekweekte rente van lieverlede het tegoed. Of - zoals op de meeste spaarbanken gebruikelijk is - deze rente nu 2,64 2,70 of 3 is, wanneer het spaarsaldo de nodige tijd ter beschikking van de bank blijft staan, is de rente toch wel een factor van betekenis. Het is ook daarom, dat wij de aan dacht vestigen op de uitgifte van rente-spaarbrieven in het kader van de Nationale Woningbouwlening, welke door de Bank voor Nederlandse Gemeenten wordt uitgeschreven. Deze spaarbrieven, welke verkrijgbaar zijn van 2 december 1957 tot 1 maart 1958, geven door het gevolgde systeem een inderdaad zeer aantrekkelijk voor deel. Afgezien van het feit, dat wij voor deze wijze van geldbelegging of, zo u wilt, sparen geen reclame maken en u dit artikel geheel als voorlich ting moet zien, is uiteraard het Wil- ton-Fijenoord-Nieuws niet de aange wezen plaats om dienaangaande te lange uiteenzettingen te geven. Voor het inwinnen van meer inlichtingen verwijzen wij u dan ook naar de di verse banken en postkantoren, waar bovendien uitvoerige folders zijn te verkrijgen. Na er op gewezen te heb ben dat een beroep gedaan wordt op de geheel Nederlandse bevolking om mede te helpen de woningnood te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 8