LAATSTE RONDGANG Zaai in Uw binnentuin de gaafste zaden Op tijd en kies - oplettend - 't juiste goed, Dat in Uw tuin die planten groeien doet, Waarmee de markt nog niet is overladen. Laat U - bij twijfel - door die kweker raden, Wiens naam U voor de kwade keus behoedt, Opdat gij straks geen misgewas ontmoet. Als gij - in oogsttijd - wandelt langs de paden. Maar schoner is, wat groeit door eigen daden, Als gij - al wat aan onkruid denken doet En 't aanzien van Uw tuin kan schaden - Verwijderd hebt met een gerust gemoed, Ligt daar Uw hof, beschut voor al het kwade, Als gij - vermoeid - een laatste rondgang doet. G. 13 ((J|)NIEUWS 1960 vonden van januari tot en met november 818 onge vallen plaats en in 1961 over hetzelfde tijdsbestek 631. „Het heeft dus wel zin om hiermede door te gaan. Om dichter bij huis te blijven, geef ik u nog een enkel cijfer betref fende M.F. I. Gedurende de vorige competitie vonden hier 56 ongevallen plaats op een sterkte van ongeveer 400 man. In de eerste 8 maanden van 1961 bedroeg het ongevallen- cijfer 21 op een ongeveer ge lijke sterkte. Een belangrijke daling", aldus de heer Potuyt. De heer L. Brusselman had zich afgevraagd of men wel „ge huldigd" moet worden als men veilig werkt. „Op zichzelf gezien mis schien niet", meent spreker, „maar", zeide hij, „toch is het beslist nodig dat er propa ganda wordt gemaakt. Men kan niet genoeg de aandacht op het begrip „veilig werken" ves tigen. Dat goede resultaten niet zijn uitgebleven, is verheugend en zo gezien is er dus wel alle reden om deze 175ste dag te vieren. Ik dank de directie dat zij ons daartoe de gelegenheid heeft geschonken." Een degelijk gereedschapset of een 4-kleuren ballpoint werd als waarderingsgeschenk uitge reikt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 15