Dankbetuigingen (j^a) NIEUWS 28 derlinge wedstrijd en rustig wer den de voorgeschreven eisen afge werkt. Tenslotte bleek, dat alle kandidaten waren geslaagd. Een succes voor de trainers en de heer Garnaat 1000ste diploma Wie zou de gelukkige worden? Je zag de vraag op het gezicht van de kinderen. De kleine Mi randa van Zelm maakte een eind aan de spanning en trok het lot uit de grote doos. Het duizendste diploma bleek in het bezit te zijn van Paula van der Gaag en zij ontving een prachtige 4-kleuren ballpoint. De heer Maassen van den Brink zei, na het uitreiken van dit ge schenk o.m.: „Naast het beleven van sport genoegens heeft een zwemmer op vele andere sportmensen voor, dat hij zichzelf in en uit het water kan redden. Sinds 1952 is de W.F.-zwemver- eniging bezig om ouderen en jon geren de zwemkunst te leren en wij hebben vanavond kunnen waarnemen met welk een gunstig resultaat dit gebeurt. Ik wil hier gaarne wijzen op het vele werk, dat het Bestuur deed en nog doet om deze resultaten te kunnen be reiken en een woord van dank is zeker op zijn plaats ook ten aanzien van de trainers." Waterpolo en jiguurdrijven Tussen de heren van Sparta" en W.F. werd een sportieve polo wedstrijd gespeeld. De uitslag was 1-1 en dit gaf een juist beeld van de krachtsverhouding. Het volgende nummer figuur- drijven door W.F.-dames werd correct uitgevoerd. Een komisch springnummer was het slot van deze geslaagde fees telijke afzwemavond. Beide springartiesten kwamen op een spectaculaire manier uit de lucht vallen. De één uit het plafond van het zwembad, de andere werd per kabel in de ruimte gehesen en hoog boven het water losgelaten. Kennelijk leverden de huidige ruimtevaartsuccessen genoeg inspi ratie voor deze komische sport uitingen. Een goed en vlot ge bracht nummertje van de heren H. Bouman en L. Keijzer. Hiermede betuig ik, mede namens mijn kinderen, mijn har telijke dank aan directie, bedrijfsleiding, bazen en verder personeel voor de grote belangstelling en het medeleven be toond tijdens de ziekte en bij de teraardebestelling van mijn man. MEVR. A. P. BANEN—SANDEE Hiermede betuig ik mijn welgemeende dank aan directie, chefs, bestuur Pensioenfonds en collega's voor het mede leven tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn man. MEVR. A. HESKES—KRIEKEN Langs deze weg betuigt ondergetekende, mede namens haar kinderen, haar welgemeende dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor het medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van hun lieve man en vader. MEVR. E. HOOGWERF—VAN RIJ Hiermede betuig ik, mede namens mijn kinderen, mijn op rechte dank aan directie, bazen en collega's voor de belang stelling betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en bij de teraardebestelling van onze geliefde man en zorgzame vader. MEVR. M. DE WIT—LÜBECK Mede namens zijn vrouw betuigt ondergetekende zijn harte lijke dank aan allen voor de belangstelling en voor de prachtige cadeaus, welke hij ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. N. BRONSGEEST Mede namens vrouw en kinderen betuigt ondergetekende zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, collega's en leden van „De Vlamboog" voor de cadeaus onder couvert bij zijn 25-jarig jubileum. C. DEN HOND Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, Jubileumfonds, bazen- vereniging en collega's voor de belangstelling en voor de cadeaus, welke hij ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. H. A. HULSTAART Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik mijn harte lijke dank aan directie, chefs, bestuur en leden van het Jubileumfonds afdeling Garage, voor de belangstelling en de cadeaus bij mijn 25-jarig jubileum. A. KREUK Ondergetekende betuigt, mede namens vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en collega's van de afdeling Kokers N.B. voor de belangstelling en voor de cadeaus, die hij heeft ontvangen bij zijn 25-jarig jubileum. C. W. KROHNE Ondergetekende betuigt, mede namens vrouw en zoon, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en de afdeling klinkers voor de belangstelling en de cadeaus bij zijn 25-jarig jubileum. G. PAUL Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn harte lijke dank voor de belangstelling en de geschenken bij mijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het was voor ons een onvergetelijke dag. J. A. VAN BUREN Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtgenote, zijn hartelijke dank aan bazen, collega's van de afdeling Scheeps bouw te Del'fshaven en de leden van „De Drukpen" voor de cadeaus en de belangstelling bij zijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. PH. FUCHS Hiermede betuigt ondergetekende, mede namens zijn vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan bazen, voorlieden en collega's voor de mooie cadeaus en de vele blijken van be langstelling bij zijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. K. J. A. PLUGGE Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn har telijke dank aan chefs, collega's, bazen en het Jubileum fonds voor de vele en mooie cadeaus en de goede wensen bij zijn afscheid in verband met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. A. SNOEK Ondergetekende betuigt, mede namens vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan voorlieden en collega's van de afd. Electriciteit, chef en toezichthoudend, administratief en tech nisch personeel van de afd. Lassen voor de mooie cadeaus, het geschenk onder couvert en de vriendelijke woorden bij zijn afscheid in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Deze sympathiebetuigingen hebben deze afscheidsdag tot een voor hem onvergetelijke gemaakt. M. STRUIJS Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtgenote, zijn oprechte dank aan de Afd. Ketelmakerij voor de mooie verrassingen en de woorden, gesproken bij zijn afscheid, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. W VOOGT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 30