VERENIGING Afdeling Handbal NIEUWS Succes voor de afdeling Handbal 22 Op maandag 22 januari hield onze afdeling haar jaarlijkse al gemene ledenvergadering. Na de opening door de wnd.-voorzitter werden de notulen en de diverse jaarverslagen vlot afgewerkt. Vóór de bestuurs- en commissie verkiezingen werden door de di verse aanvoerders (sters) zowel van de senior- als van de jeugd- teams de prijzen, in het afgelo pen jaar behaald op toernooien, uitgereikt. Dat de prijzenkast te klein wordt, hebben de verschil lende teams nu wel duidelijk la ten blijken. Niet minder dan 15 prijzen mocht de wnd.-voorzitter in ontvangst nemen. In de samenstelling van bestuur en verschillende commissies kwam enige wijziging. De heer H. Over- heul, die 8 jaar lang de finan ciën heeft beheerd, werd vervan gen door Mej. I. Suvaal, zodat hij zich nu geheel kan wijden aan de sporttoto. Voor de jeugdcommissie waren er zelfs twee candidaten te veel en er moest dus gestemd worden. De jeugdafdeling neemt momen teel een grote plaats in en deze onmisbare afdeling groeit hard. De wedstrijdsecretaris van de elf talcommissie, de heer P. M. Jans sen, werd gehuldigd voor het feit, dat hij 15 jaar lang deze be langrijke post heeft bezet. Als waardering hiervoor mocht hij een klein aandenken in ontvangst nemen. Voor mevrouw Janssen was voor bloemen gezorgd. De samenstelling van bestuur en com missies is thans als volgt: Dagelijks bestuur: L. J. Boer - voorzitter A. J. Boer - secretaris I. Suvaal - penningmeesteresse Bestuur: C. Zonneveld - jeugdzaken N. J. Verbeek - contact en propag. V erenigings-technische commissie Olympia L. J. Boer - voorzitter Snelwiek P M. Janssen - wedstr.-secretaris Schutters P. Post- v. Zessen - lid W.F. Jeugdcommissie C. Zonneveld - voorzitter D. Varewijck-Haring R. Loman-Maris E. de Koning A. Kanters Contact- en Propagandacommissie N. J. Verbeek - voorzitter H. v. d. Lugt F. Kuiper J. Geerlings B. Geerlings Clubbladcommissie A. J. Boer - voorzitter Jac. Zonneveld A. Kalkhoven Terreinconsul A. J. Boer Poolcommissie Sporttoto H. Overheul - voorzitter G. Overheul-de Raay H. Biesheuvel B. v. Noordennen In maart wordt weer gestart met de tweede helft van de veldhandbalcom- petitie. De standen zijn: DAMES SENIOREN 1 districts le klas Schutters 8 6 - 2 12 W.F. 7 5 1 1 11 Turnlust 8 5 1 2 11 Quintus 6 3 2 1 8 HVP 7 3 13 7 Athene 2 7 2 14 5 AHC '28 8 1 1 6 3 HVS 7-161 DAMES SENIOREN 2 afdelings 2e klas A W.F. 2 5 5 - - 10 DWS 2 6 4 - 2 8 RODA 2 6 3 1 2 7 Schutters 2 6 2 3 1 7 Rotterdam 7 2 3 2 7 RHC 7 2 2 3 6 Minerva 2 7 2 1 4 5 Dynamo 3 5 113 3 Actief 2 5 - - 5 0 4 2 8 2 6 1 8 4 8 6 4 6 4 5 2 HEREN SENIOREN 1 districts le klas Hermes 8 8 Quintus Vir. et Cel. HVL 16 10 HEREN SENIOREN 2 afdelings 2e klas UVG 7 6 - 1 12 Rotterdam 7 5 - 2 10 Snelwiek 2 6 4 1 1 9 Advendo 7 3 2 2 8 Spartaan 7 3 2 2 8 Vir. et Cel. 2 6 2 1 3 5 HVZ 6 2-44 W.F. 2 7 2 - 5 4 DWS 2 7 - - 7 0 Eind december vorig jaar vond in een voetbalmatch een ontmoe ting plaats tussen onze afde ling handbal en de tafeltennis vereniging T.S.F., die voor ons een overwinning werd. Gezocht werd naar een moge lijkheid voor een revanche-wed strijd door een treffen in een bin nensport, die door geen van beide verenigingen wordt beheerst. Dank zij de medewerking van het bestuur van de Schietvereni ging „Schiedam", werd in ja nuari j.l. een schietwedstrijd ge houden op de banen van deze vereniging in de Koopmansbeurs. Nadat de secretaris van de schiet vereniging, de heer Drenth, de avond had geopend en een tech nische uiteenzetting had gegeven, werd aan deze uit drie ronden bestaande wedstrijd begonnen. Het bleek voor velen moeilijker de roos, soms zelfs de kaart, te raken dan men aanvankelijk had gedacht. Tenslotte kon na een zeer span nende en geanimeerde wedstrijd de voorzitter van de schietvereni ging, de heer Rosman, de voor ons gunstige uitslag bekend ma ken, n.l. 572 punten tegen T.S.F. 560 punten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 24