Afdeling Harmonie 23 (^NIEUWS (Foto Breur, Schiedam Bijgaande foto toont links voor zitter v. d. Gaag, die van de heer Rosman de door de schietvereni ging geschonken trofee in ont vangst neemt, terwijl rechts T.S.F.-voorzitter Degreef lachend toekijkt. Als achtergrond fun geert het door T.S.F. gemaakte score-bord. Ook de beschikbaar gestelde prijs voor de schutter met het hoogste aantal punten werd gewonnen door W.F., n.l. door de heer Zonneveld, met 75 punten. Op zaterdag 3 februari j.l. heeft de Harmonie haar jaarlijkse alge mene ledenvergadering gehou den. De voorzitter opende de vergadering om 16.00 uur. Hij heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de ere-voorzitter, de heer ir. B. Wilton, en de di rigent, de heer Jansen. Hierna volgde de huldiging van de jubilarissen. In de eerste plaats richtte de voorzitter zich tot de heer P. Loopik. Hij bood zijn verontschuldigingen aan voor het feit, dat door een vergissing, het 25-jarig jubileum van de heer Loopik indertijd onopgemerkt was voorbijgegaan. Op deze dag wilde hij dit evenwel alsnog goed maken. In z.jn woorden prees de voorzitter de heer Loopik we gens zijn grote trouw aan de vereniging. Vervolgens werd de heer Wilton verzocht het insigne op te spel den. De heer Wilton voldeed gaarne aan dit verzoek en richtte zich hierbij met een korte toe spraak tot de jubilaris. Hierna werd namens het hoofd bestuur een geschenk overhan digd, terwijl mevrouw Loopik bloemen kreeg aangeboden. De heer Meyer, tamboer-maitre, sprak namens de drumband waar derende woorden, waarna door de leden van de drumband even eens een geschenk en bloemen werden aangeboden. Met een kort dankwoord van de de heer Loopik werd de huldi ging besloten. Voorts werden de heren A. G. Borgstein en J. v. d. Berg toe gesproken wegens het feit dat zij in het afgelopen jaar 12jaar lid van de vereniging waren. Hun werd een klein aandenken overhandigd. Hierna volgden de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag over 1961. Zowel de notulen als het jaarverslag wer den onder dankzegging goedge keurd. Het jaarverslag van de penning meester werd eveneens onder dankzegging goedgekeurd. Uit het verslag van de kascontrole commissie bleek dat de boeken in orde waren bevonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 25