Afdeling Hengelsport (^NIEUWS 24 Het volgende punt van de agen da, nl. de bestuursverkiezing, bracht weinig moeilijkheden met zich mee. Er waren geen tegen kandidaten gesteld, zodat de aftredende bestuursleden, die zich allen herkiesbaar hadden gesteld, aanbleven. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: J. Vos - voorzitter A. J. Simpelaar - 1ste secretaris L. Boer - penningmeester C. v. Kapel - 2e voorzitter W. Rissema - 2e secretaris B. E. Trooster - bibliothecaris J. Jongbreur - lid. Door het bestuur werd vervolgens een aantal voorstellen aan de le den voorgelegd. Om te komen tot de oprichting van een jeugdorkest waren reeds de nodige stappen ondernomen. Talrijke aanmeldingen waren reeds binnengekomen. De voor zitter verzocht verder de volle medewerking van de leden voor het totstandkomen van het jeugd orkest. Vervolgens werd gesproken over een aantal te geven zomercon- certen o.a. te Schiedam, Sliedrecht en Vlaardingen. Ook hoopt men in het komende jaar weer een bustocht te organi seren met bezoek aan twee sa natoria. Besloten werd in 1962 wederom deel te nemen aan een federatief muziekconcours. Om het muzi kale peil te handhaven vond men deelname aan een concours van groot belang. Een voorstel tot het organiseren van een festival ontlokte een hef tige discussie. Een aantal leden was namelijk van mening dat het programma dan overladen zou worden, te meer daar het organi seren van een festival veel tijd en werk vraagt. Daar gebleken was dat men van de zijde van het bedrijf met dit voorstel in stemde, werd echter besloten dit voorstel aan te houden. Vermeld zij nog, dat men voor een derge lijk festival muziekverenigingen van aanverwante bedrijven wil uitnodigen. Tot slot werd een voorstel tot het houden van een onderlinge solistendag met algemene stem men aangenomen. Een organise rend comité bestaande uit de heren A. Klein, A. G. Borgstein en A. H. de Kaper werd gelijk tijdig benoemd. Het spreekt vanzelf dat bij di verse punten de mening van de dirigent werd gevraagd. Als al tijd werden zijn adviezen zeer ter harte genomen. Toen restte nog de rondvraag. De problemen die hierbij door verschillende leden werden ge steld, konden naar aller tevre denheid worden opgelost. Hierna sloot de voorzitter de ver gadering onder dankzegging voor de belangstelling. Op zaterdag 9 december 1961 vond de jaarlijkse, feestelijke prijsuitreiking plaats in de zaal „Beatrix" te Schiedam. De voorzitter, de heer J. Broos, opende met een woord van wel kom en was verheugd, dat de oud-voorzitter, de heer C. Aben, en zijn echtgenote gezond en wel aanwezig waren. Nadat een paar nummertjes mu ziek en de opvoering van enige schetsjes de goede stemming erin hadden gebracht, ging men over tot de prijsuitreiking. Bovenaan de lijst prijkte de naam van de heer G. v. d. Burg, die in de gehouden onderlinge wed strijden de beste hengelaar bleek te zijn geweest. Deze wedstrijden vonden plaats in de omgeving van Leidschendam, Maasland, Schiedam en Vlaardingen. Op deze bijeenkomst is officieel afscheid genomen van de heer Aben. Uit de woorden van de heer Broos bleek duidelijk, dat de oud-voorzitter veel vrienden heeft verworven en tevens, dat hij als voorzitter veel en nuttig werk voor de afdeling Hengel sport heeft gedaan. Als blijken van waardering ontving hij van verschillende zijden enkele ge schenken, waaronder een klok. Mevrouw Aben kreeg een fruit schaal en bloemen. De heer H. van der Velde legde voor de 5e maal beslag op de grote wisselbeker. De heren J. Broos, J. v. d. Velde, Fr. de Hou- ting en G. v. d. Burg waren in het afgelopen seizoen achtereen volgens de gelukkige bezitters van een andere beker. Met een gezellig bal, dat tot 2 uur duurde, eindigde de pret tige bijeenkomst. Op zaterdag 3 februari hield onze afdeling haar jaarlijkse le denvergadering. De opkomst was gering. Slechts 14 leden waren aanwezig. Vele van de niet ver schenen leden moesten die dag werken. Na de opening door de voor zitter, het voorlezen van de no tulen en van het jaarverslag van de penningmeester, volgde de be stuursverkiezing. Het zittende bestuur werd in zijn geheel her kozen. Hierna werd besloten om op 24 maart a.s. om 10 uur 's morgens een eierenconcours te houden in het zgn. Boerengat te Rotter dam. Hiervoor kan men zich bij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 26