Eerste jubileum bijeenkomst in 1962: een groot aantal jubilarissen 4 I Niet minder dan 28 jubilerende werknemers zijn - met hun echtgenoten - op 26 januari in de kantine van het Hoofdkantoor ontvangen. Het was, wat de samenstel ling betreft, bijna een getrouwe afbeelding van het bedrijf. Bazen, beambten in diverse rangen, onderba zen, voorlieden, een kraandrijver, kokers, monteurs, lassers, een beveiligingsemployé, enz. enz., waren als jubilaris aanwezig. Het was nog niet eerder voorge komen, dat in de maandelijkse bijeenkomsten zovelen op het eregestoelte hadden plaatsgenomen. Het voor dergelijke gebeurtenissen bestemde kantinegedeelte was dan ook geheel bezet, want het aantal belangstel lenden was eveneens groot. Werd er eerder al eens geschreven over het intieme karakter van een jubileumviering, waarbij slechts wei nig jubilarissen zijn betrokken, toch had ook dit feest een eigen sfeer. Dit is geen contradictio in terminis. Het is namelijk verheugend voor een bedrijf als er een grote, blijvende kern van medewerkers gereed staat om de taken te verrichten. Het wijst op persoon lijke binding aan het bedrijf, al zien sommigen een langdurig dienstverband anders en minder idealistisch. In zijn huldigingsspeech roerde ir B. Wilton onder meer ook het begrip „binding aan het bedrijf" aan, toen hij zei: „U bent met uw groot aantal dienstjaren de groep, die als 't ware de basis van het bedrijf vormt. Toen 25 jaar geleden deze groep hier te werk kwam, was juist de grote opleving begonnen na een tijd van eco nomische neergang. Het is verheugend te mogen con stateren, dat zovelen in ons bedrijf zijn gebleven." Ook tot de dames sprak de heer Wilton woorden van waardering. „Al treden zij in het bedrijf niet vaak voor het voetlicht en worden zij alleen betrokken bij deze en soortgelijke gebeurtenissen, toch vervullen zij een be langrijke taak in het maatschappelijk bestel, een taak die bij de een of andere stagnatie in de uitvoering haar onmisbaarheid duidelijk aantoont: de taak in het gezin. Daar komt vaak tot uitdrukking, dat zij als 't ware de achtergrond vormen voor hetgeen de man in zijn dagelijks werk presteert." Met de wens, dat het de jubilarissen gegeven zij, nog vele jaren in goede gezondheid hun arbeid in het be drijf te mogen voortzetten, beëindigde de heer Wilton zijn toespraak. In verband met het grote aantal jubilerenden kon de heer Wilton geen uitgebreid persoonlijk woord tot ieder van hen afzonderlijk richten en hij moest zich derhalve beperken tot de persoonlijke felicitatie en de uitreiking van het W.F.-insigne, de gratificatie en het getuigschrift. Na het officiële gedeelte ontstond een gezellige druk te, omdat velen de velen kwamen gelukwensen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 6