KOMEN EN GAAN <t De afdeling REPARATIE a. ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDERS SCHEEPSBOUW b. ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDERS WERKTUIGBOUW 7 ^|)NIEUWS Met ingang van 1 maart 1962 is de heer D. H. F. Wolters als bedrijfsarts in onze dienst getreden. De heer Wolters is op 9 maart 1910 te Haule (Fr.) geboren en is in 1938 te Utrecht afgestudeerd. Na een artsenpraktijk in ver schillende gemeenten, was de heer Wolters in uiteenlopende medische functies werkzaam in ziekenhuizen en hij heeft als Officier van Gezondheid bij het Korps Mariniers enige tijd klinisch werk verricht in Amerika (Field Hospital). Vanaf 1950 tot aan zijn aanstelling bij ons bedrijf was de heer Wolters belast met de opbouw, inrichting en leiding van de Medische Dienst van Van Heek Co., Koninklijke Textielfabrieken te Enschede. De heer J. C. W. Donker, bedrijfsarts, heeft wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ons bedrijf verlaten, na een dienstperiode van ruim 18 jaren. Op zijn verzoek vond het afscheid zonder enig ceremonieel plaats. De directie heeft de scheidende arts dankgezegd voor de toewijding, waarmede hij zijn taak heeft vervuld en hem nog vele gelukkige jaren toegewenst. In het gebouw van de Geneeskundige Dienst hebben op 31 januari alle naaste medewerkers afscheid genomen. Daarbij was ook Mevrouw Donker aanwezig. Dokter Van Rijsinge heeft een af scheidswoord gesproken en een geschenk van het personeel van de Geneeskundige Dienst overhandigd. Door dit geschenk - een film statief - werd een bijzondere wens van de heer Donker vervuld. Enkele afgevaardigden van de Bazenvereniging kwamen eveneens een aandenken aanbieden. Uit de woorden, die de heer Donker sprak, bleek duidelijk, dat hij deze gestes en de wijze, waarop dit afscheid plaatsvond zeer op prijs stelde. Tijdens deze afscheidsbijeenkomst was ten huize van de heer Donker een antieke stoeltjesklok geplaatst, welk cadeau hem door personeelsleden werd aangeboden. Ook hierdoor was een der liefste wensen van de vertrekkende in vervulling gegaan. De redactie van het W.F.-Nieuws maakt van deze gelegenheid gaarne gebruik de heer Donker een hartelijk vaarwel toe te roepen en hem het beste toe te wensen op zijn verdere levensreis. heeft vacatures voor Voor deze functies komen in aanmerking afgestudeerde H.T.S.-ers Scheepsbouw met vooropleiding H.B.S.-B of gelijkwaardige opleiding. Voor deze functies komen in aanmerking afgestudeerde H.T.S.-ers Werktuigbouw met vooropleiding H.B.S.-B of gelijkwaardige opleiding, dan wel Scheepswerk- tuigkundigen in bezit van volledig diploma C. Eigenhandig (met met ball-point) geschreven sollicitaties te richten tot de Afdelino- Personeelsadministratie Beambten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 9