De Heer K. P. Muilwijk neemt afscheid 9 (^NIEUWS Dat achter het officiële bericht, waarin het afscheid an de heer K. P. Muilwijk in nuchtere bewoor dingen werd medegedeeld en waarin een kort re sumé van zijn 42-jarige dienstperiode bij W.F. wordt gegeven, veel meer schuil ging, bleek op 30 maart, de dag van zijn vertrek. Personeels-afscheidsreceptie. Van 3 tot 4 uur 's middags was er voor het perso neel en voor oud-werknemers gelegenheid van deze bekende figuur persoonlijk afscheid te nemen. Uit verschillende kringen van het bedrijf hebben velen hem en zijn echtgenote de hand gedrukt en ver scheidene oud-werknemers, die in het - soms al verre - verleden op de een of andere manier met de heer Muilwijk in persoonlijk contact waren ge weest, schaarden zich in de lange rij. Afscheidstoespraak van de heer C. H. Meeuwisse. Namens het personeel heeft de heer Meeuwisse af scheid genomen en hij gaf daarbij uiting aan de ge voelens die hem en vele anderen beheersten nu een zo bekend figuur zijn functie heeft neergelegd. Na enkele geschiedkundige feiten uit het verleden te hebben gememoreerd wees spreker op enige bui tengewone en loffelijke eigenschappen van de heer Muilwijk. Door deze eigenschappen en door zijn grote mensenkennis verwierf hij veel blijvende con tacten in de reparatieklantenkring. Na de oorlog heeft hij medegewerkt aan de opbouw van het be drijf en hij heeft mede gezorgd, dat de middelen voor diverse uitbreidingen aanwezig waren. De col legialiteit en de opgeruimdheid, die de scheidende altijd tentoonspreidde, werkten op zijn medewer kers als een opwekkende medicijn. Met gemengde gevoelens nam de heer Meeuwisse afscheid. „Enerzijds verheugt het mij, dat u nog zo vitaal bent nu u ons gaat verlaten, maar anderzijds kun nen wij u node missen en dit wekt weemoedige ge voelens bij ons. Daarom hoop ik, dat de banden tussen ons zullen blijven voortbestaan", aldus spre ker. Namens het personeel bood de heer Meeuwisse - voorlopig symbolisch - een bureau aan. De heer Muilwijk aan het woord. Mede namens zijn echtgenote sprak de heer Muil wijk zijn dank uit voor de waarderende woorden. Hij vond het verheugend, dat zo'n groot aantal medewerkers en oud-medewerkers was gekomen om afscheid te nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 11