VLAM MEND PRO TEST Bedrijfsschool- NIEUWS Staatsmijnen- Wandeltocht 1962 W.F. Bedrijfsschoolleerlingen zijn er ook bij (^NIEUWS BEDRIJFSSCHOOLLEERLINGEN NAAR JEUGDCONCERT 20 Op initiatief van de Staatsmijnen in Limburg organiseert de Lim burgse Wandelsport Bond (LWB) onder auspiciën van de Nederland se Wandelsport Bond (N.W.B.) op 21, 22 en 23 juni 1962 een Staatsmijnen-Wandeltocht, een driedaags internationaal wandel festijn voor de mannelijke en vrouwelijke bedrijfsjeugd van 14 tot en met 19 jaar uit de landen, aangesloten bij de Europese Ge meenschap voor Kolen en Staal. De zuidelijke provincie van Ne derland, het aan natuurschoon zo rijke Limburg, biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor dit wandel sportevenement, dat gehouden wordt ter gelegenheid van het 60- jarig bestaan van de Staatsmijnen. Dit staat o.m. te lezen in een fol der over deze wandeltocht. Ook onze Bedrijfsschooljeugd zal daar vertegenwoordigd zijn. Vijfentwin tig leerlingen onder leiding van de gymnastiekleraar, de heer H. P. van Maanen, nemen deel aan de circa 100 km lange 3-daagse tocht. Grammofoonplaat. Om de deelnemers van te voren reeds te laten kennismaken met de sfeer, waarin dit wandelfestijn zal plaats vinden, krijgt elke deelne mer gratis een grammofoonplaat toegezonden. Deze muzikale brief bevat twee originele wandelliede ren, die speciaal voor de Staats mijnen-Wandeltocht 1962 zijn ge componeerd. Tevens ontvangen zij een publikatie over het doel en de werkwijze van de E.G.K.S. De President-Directeur van de Staatsmijnen in Limburg, de heer H. H. Wemmers, schrijft o.m. in een voorwoord als volgt: wil de gemeenschapsgedach te („europese", Red. W.F.N.) tot werkelijkheid worden, dan is het van groot belang dat ieder van ons zich deze eigen maakt. En dat geldt in het bijzonder voor de jongeren, want uit de jeugd zul len de mannen en vrouwen moe ten voortkomen, die dit samen gaan verder zullen uitbouwen en tot een levende realiteit zullen ma ken. Daarom verheugt het mij, dat wij met het Staatsmijnen-Wandel festijn juist de jeugd van Europa zullen samenbrengen. Moge het een vrolijk feest worden, dat verre blijft van de zwaarwich tige sfeer der vergaderzalen, maar niettemin een echte bijdrage zal leveren tot een betere en sterkere Europese Gemeenschap. Wij vernamen nog dat inmiddels de eerste trainingstocht op zater dag 7 april heeft plaatsgevonden. Onder afkoeling van „meewande- lende", volwassen regenbuien heeft de groep scholieren o.l.v. de leraar gymnastiek de eerste mars van pl.m. 10 km met succes volbracht. Op 10 april concerteerde het Rot terdams Philharmonisch Orkest onder leiding van de dirigent Kees Stolwijk voor de Schiedamse schooljeugd. Ook de leerlingen van onze Bedrijfsschool waren met hun leraren aanwezig. Er werden twee suites uitgevoerd: 1. Suite uit het ballet „De Noten kraker" van Peter I. Tschay- kowsky 2. Elary Janos-suite van Zoltan Kódaly. De heer Stolwijk gaf, alvorens de verschillende onderdelen werden uitgevoerd, een korte karakteristiek van het komende muzikale gedeel te en liet, waar nodig, instructief een bepaald instrument of enkele maten muziek vooraf horen. Zo leerde ons de muzikale niesbui in Kódaly's compositie dat de mo gelijkheden van een orkest vele zijn. Het uiteenlopende karakter van de beide programmanummers viel door de direct op elkaar volgende uitvoeringen bijzonder goed op. In tegenstelling tot hetgeen onze jeugd heden vaak als „muzikale voeding" krijgt voorgezet is zo'n jeugdconcert van grote culturele waarde. Daarmede wil echter niet gezegd zijn, dat alle jeugdige be zoekers dit ook zo ervaren. Wat deert het mij aan wie of wat de zware schuld Van deze barre rechtsverkrachting is gelegen? Ik heb dit brandend onrecht reeds te lang geduld En gloeiende van schaamte reeds te lang gezwegen. Nu slaat het heet verzet opeens naar buiten uit. Gij hebt dit zelve aangewakkerd alle dagen. Al maanden aan één stuk, hebt gij mij uitgebuit. Vertraag het tempo: Nu! en luister naar mijn vragen. Verhoging van mijn arbeidsproductiviteit? Allezl, maar stel mij langer niet voor heter vuren. Waar blijft verkorting van mijn lange arbeidstijd? Ook ik - De Haard - heb recht op rust en vrije uren. Medio april 1962 G,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 22