GA ZO DOOR! Veiligheidscompetitie machinefabrieken 21 (^NIEUWS In optocht naar de cantine Woensdag 28 maart was niet alleen een grote dag i.v.m. de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar tevens een bijzonder goede dag voor onze Machinefabrieken. Op deze dag eindigde n.l. de tweede veiligheidscompetitie, waarbij 2 afdelin gen n.l. afdeling 451 (baas Kieboom) met afdeling 454 (baas Leeuwenstein) en afdeling 401 (baas Oosterlee) met Kraanrijders M.F.-I, kans hadden gezien 250 dagen achtereen zonder arbeidsonder- breking te werken. De tweede plaats bereikte afd. 487 van baas v. d. Veerdonk. In de Machinefabriek stond een wagen opgesteld, waarmede de wisselbeker in triomf naar de kantine aan de kop van de haven werd vervoerd. In op tocht trok de stoet van winnende teams achter de wagen op, hetgeen uiteraard nogal met hilariteit en de nodige opmerkingen gepaard ging. Geluk kig goed bedoelde opmerkingen en vrolijke gezich ten, wat belanghebbenden (en dat zijn we immers allemaal) toch wel bijzonder plezierig vonden. In de kantine werd allereerst het woord gevoerd door de chef van de Machinefabrieken, ir F. C. Smit, die de groepen feliciteerde en memoreerde hoe het verloop van de competities was geweest. Daarbij bracht hij naar voren dat verliezende groe pen echt wel in staat zijn zich in een competitie op te werken; dit was n.l. in de uitslag gebleken. Na ieder geïnspireerd te hebben de veiligheidsge dachte hoog te houden en deze nog verder te ver breiden, verzocht spreker ir B. Wilton de wissel beker aan de winnende groepen uit te reiken. Ook ir Wilton vond het een plezierige dag. De veiligheid heeft niet alleen een economische ach tergrond, maar het voorkomen van menselijk leed is belangrijker. Het is wel gebleken dat, al werken wij in een spectaculair en gevaarlijk bedrijf, het mogelijk is zovéél aandacht aan de veiligheid te schenken, dat het aantal ongevallen daardoor dras tisch verlaagd wordt. Hij hoopte dat ieder in het bedrijf zich daarvoor wil inspannen en dat hij nog vele malen de beker zou mogen uitreiken. Hierna nam het O.R.-lid van de Machinefabrieken, de heer B. Blommers, het woord en hij vond het bijzonder plezierig zo'n grote groep van zijn col lega's te kunnen feliciteren met het behaalde resul taat. Verder bracht hij nog naar voren dat de veiligheid niet alleen op het technische, maar ook op het menselijke vlak betracht moet worden. Immers ook door houding en gedrag kan men een ander kwetsen, wat zijn terugslag weer kan vinden op het werk. Hij hoopte dat er bekers te weinig zouden zijn om uit te reiken en dat er nog vele van deze prettige optochten zouden plaatsvinden. Er was in deze, dacht hij, nog maar één suggestie te doen n.l.: „Ga zo doof".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 23